دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: افضل ابادی، فهیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت های پویا، خلاقیت و قابلیت نوآورانه و تاثیر آنها بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری جهت گیری کارآفرینانه می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جز ...


نویسنده: کلاته عربی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده: این تحقیق رابطه بین قدرت اجرایی مدیر عامل و عملکرد اجتماعی با نقش تعدیل گری استقلال هیات مدیره و دوره تصدی مدیرعامل مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌ها ...


نویسنده: اصغری، فائزه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
خانواده یک واحد کوچک از اجتماع است. هر چه این واحد کوچک مستحکم تر باشد، اجتماع نیز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. به همین دلیل قوانی کشور ها از هر حیث باید این هدف را در خان ...


نویسنده: رحمانی، اکرم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی ویژگی های جدایی ناپذیر در هر دادرسی، رعایت عدالت در جریان دادرسی است. و یکی از نمود های این عدالت برابر بودن ابزارهای دفاعی طرفین دعوا یا همان ادله اثبات دعوی می باشد. حل و فصل ...


نویسنده: طاهری نژاد، سیدمهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
نقش اطلاعات در زمینه¬ی تصمیمگیری¬های اقتصادی بسیار حیاتی است و سرمایه¬گذاران بدون اطلاعات کافی، فرصت¬ها و خطرات سرمایه¬گذاری را به¬طور مناسب تشخیص نمی¬دهند. برای این که اطلاعات بتو ...


نویسنده: ابراهیم زاده، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در پژوهش های پیرامون بورس اوراق بهادار تهران بیشتر رابطه اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آنها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت ...


نویسنده: موسوی، سیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
بررسی رابطه قدرت مدیرعامل و هزینه های نمایندگی با اثر تعدیلی مالکیت و نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران هدف تحقیق حاضر می باشد که به منظور انجام آن سه فرضی ...


نویسنده: ربانی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی در ارتباط با میزان فروش های شرکت، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و به طور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات ...


نویسنده: استاجی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
ارزیابی دقیق قهرمان و ضد قهرمان، در سه رمان رشد احمد محمود، بدون در نظر گرفتن رویارویی این شخصیت¬ها با شخصیت¬های مخالفشان، و شناسایی اهداف یا مشکلات مهم مطرح شده که شخصیت¬های اصلی ...


نویسنده: ایزی، سمیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
یکی از مهم¬ترین روش¬های دستکاری اطلاعات حسابداری تسریع در شناسایی اخبار خوب در مقابل به تأخیر انداختن اخبار بد در سود می¬ باشد. اما همواره یک سطح نهایی برای انباشته ساختن اخبار بد ...