دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم رحمانی، ۱۳۹۸

قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی در آیین دادرسی کار

یکی ویژگی های جدایی ناپذیر در هر دادرسی، رعایت عدالت در جریان دادرسی است. و یکی از نمود های این عدالت برابر بودن ابزارهای دفاعی طرفین دعوا یا همان ادله اثبات دعوی می باشد. حل و فصل اختلافات بین کارگر و کارفرما از اهمیت دوچندانی در میان سایر دعاوی برخوردار است و دلیل آن تفاوت سطح طبقات این دو قشر اجتماع است. تقویت موضع کارگران به عنوان اقشار آسیب پذیر در این دعاوی از وظایف دولت می باشد. با توجه به موضوع تحقیق با بررسی آیین دادرسی کار و ادله اثبات دعوی نام برده شده در قانون موصوف و ارزش گذاری هر یک از آنها در جریان دادرسی و مقایسه آن با دیگر ادله اثبات دعاوی در آیین های دادرسی موجود در کشور، به این نتیجه دردناک می توان رسید که به علت نبود تشکل های کارگری قوی، حقوق کارگران در این قانون، به علت مصلحت اندیشی های بی مورد نقض شده است. قانون آیین دادرسی کار گواهی گواهان را دلیل مستقلی بشمار نیاورده و تنها با رعایت شرایطی اماره محسوب کرده و هیچ اسمی از قسم برده نشده است. این در حالی است که قانون مدنی در ماده 1258 ادله اثبات دعوا را برشمرده است و اعلام می دارد. ادله اثبات دعوا از قرار ذیل است: اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم. با این اوصاف می توان گفت که قرار ندادن شهادت و قسم به عنوان دلیل مستقل در آیین دادرسی کار، دادرسی عادلانه را فدای سرعت و اصل غیر تشریفاتی بودن کرده است. چرا که کارفرمایان با استفاده از این نقص و در اختیار ندادن مدارک مثبت رابطه کارگری به کارگران از جمله قرارداد کار، کارگران را در زمان اقامه دعوا در مراجع حل اختلاف به خصوص زمانی که کارگاه تعطیل شده و کارفرما در محل نباشد با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد و کارگران به علت نداشتن مدارک لازم نمی توانند ادعای خود را ثابت کنند و باعث تضییع حق کارگران می گردد.

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کار، ادله اثبات دعوی، حل اختلاف کارگر و کارفرما، حقوق کار، ادله.

M.A. Thesis:

The gover nhng rules of lawsuht evhdence proof hn labor procedune ordhnance

One of the integral features in each hearing is to respecting justice in the proceeding of hearing. One of aspects in justice is the equality of defense tools of the parties to the disputes or the proof of the prosecution. The settlement of disputes between the worker and the employer is of double importance among other claims and the reason is the differences of the classes of these two cortical societies. The strengthening of the position of the workers as the vulnerable classes in the claimsi is government's duty. According to the research subject by reviewing the hearing proceedings of the work and the proof of the called lawsuit in the law and the valuation any of them in the proceedings of hearing and compare it with other evidence of the claim in the country's rules of procedure, this painful conclusion can be reached that due to the lack of strong labor unions for the workers in the law, it has been painful, due to the lack of workers' struggles, workers' rights in this law have been violated due to unreasonable expediency. The Labor hearing law does not consider the certificate of witnesses as an independent reason and only considering it as statistics by observing the conditions, and there is no name of sworn. This is while civil law in Article 1258 lists the evidence of the dispute and declares it. The proof of the dispute is as follows: confession, documents, testimony, emirate, swearing. However, it can be said that not placing testimony and swearing as an independent reason in the proceedings of labor hearing, the fair trial is sacrificed for the speed and unconstitutionality principle. Because employers, using this defect and failing to give positive evidence of a labor-related relationship to workers, such as a work contract, encounter workers with problems during the litigation at the dispute resolution authorities, especially when the workshop is closed down and the employer is not in place. Workers will not be able to prove their claims due to the lack of necessary documents and the workers' rights will be violated.

Keywords: Labor Procedure, Proof of Evidence, Solving labor and employer disputes, Labor Rights, Evidence.