دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: بیات مختاری، پرویز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
فشار زمانی حسابرسی می تواند دارای اثرات مثبت یا منفی باشد. این فشار ممکن است حسابرسان را به سختتر کار کردن وادار و در نتیجه برای افزایش کارایی حسابرسی تلاش نماید. اما اگر فشار زمان ...


نویسنده: صفار، ساناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روایت درمانی برمیزان خودتنظیمی هیجانی و سلامت عمومی در دختران مجرد بود. روش پژوهش ؛ نیمه آزمایشی بود وطرح پژوهش ؛ پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل ...


نویسنده: دروکی، ارزو ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی با دستنوشته فارسی بر اساس الگوریتم عصبی فازی – تطبیقی در بین کارکنان شهرداری سبزوار در سال 79 صورت پذیرفت. در این پژوهش، با اخذ دستخط ...


نویسنده: حسینی یگانه، سیدعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر در زمینه یکی از اساسی¬ترین مباحث روز در حوزه آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی تحت عنوان "حقوق شهروندی" انجام شد. هدف این پژوهش بررسی پیش بینی میزان پایبندی به قانون و خو ...


نویسنده: قربانی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
بررسی محتوای اطلاعاتی قیمت سهام به محققان اجازه می دهد که به مطالعه حجم گسترده ای از آثار اطلاعات مالی بپردازند. با توجه به آن که سود حسابداری از عواملی است که به انعکاس بیشتر اطلا ...


نویسنده: چلوپز، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رهبری مشارکتی و قدرت تصمیم گیری با حل تعارض مدیران مرد مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال 1398 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ...


نویسنده: برات زاده، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
شاید دائمی‌ترین تصمیم‌های اقتصادی شرکت، تعیین سطح و ترکیب سرمایه گذاری آن باشد. تصمیم‌های سرمایه گذاری مدیریت مالی هر شرکت، ترکیب و نوع دارایی‌های آن شرکت را تعیین می‌کند. دلیل اصل ...


نویسنده: وفایی، سیدامیرحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
دخالت در امور پزشکی و دارویی از روز اول زندگی با درد و رنج همراه بوده و از طرفی در روزگاران قدیم مقررات خاص در مورد امور پزشکی و دارویی تنظیم نگردیده بود، در این زمان است که قوانی ...


نویسنده: بلالی حسن اباد، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این تحقیق تلاش شده است تا مدیریت منابع انسانی سبز و شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیما ...


نویسنده: اکبری، بی بی فریده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نقش منابع مشتری و انگیزه مشتری در خلق ارزش مشترک مشتری از دیدگاه مشتریان بانک آینده شهر مشهد 97-98 انجام شده است. روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف، کاربردی، ...