دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: قاسم نیا قاسم ابادی، اسما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه¬ای ...


نویسنده: حسن زاده، عاطفه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۸
ناتوانی ذهنی (ID) و آتاکسی یک اختلال نابرابری عصبی مشترک و بسیار ناهمگن می باشد که شیوع آن در حدود 1 تا 3 درصد جمعیت عمومی است. ناتوانی ذهنی را می توان به دسته های خفیف، متوسط، شدی ...


نویسنده: بیک محمدی، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیهی پژوهش بر مبنای یک نمونه آ ...


نویسنده: فرجاد، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
مقدمه: دانشجویان، مشتریان اصلی سیستم آموزش در دانشگاه‌ها هستند و کیفیت خدمات آموزشی را با انتظارات و ادراکات خود از خدمات دریافت شده می‌سنجند؛ از این رو اکنون در همه مراکز علمی دنی ...


نویسنده: امامی، بابک ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر استراتژی¬های یادگیری بهره ¬برداری و اکتشافی بر نوآوری با نقش میانجی خلاقیت بداهه و ترکیبی است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری ...


نویسنده: داوری فیلشور، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
چکیده هدف از این مطالعه، شناسایی رابطه باورهای انگیزشی و کیفیت روابط دانش‌آموز-معلم با ادامه تحصیل دانش‌آموزان پایه‌ی ششم حومه شهر ششتمد می‌باشد. نوع پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آ ...


نویسنده: کرابی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت اخلاقی مدیران با انگیزش شغلی و عملکرد آموزشی معلمان مدارس متوسطه اول خوشاب در سال 1397 انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی ...


نویسنده: کیوانلو شهرستانکی، مسلم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی و تحمل پریشانی با نظم جویی هیجانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم سبزوار انجام گردید. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توصی ...


نویسنده: اسیائی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه توانمندی های کنترل فکر و جهت گیری هدف یادگیری با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه دوازدهم مقطع متوسطه دوم انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصی ...


نویسنده: جامه داری سبزوار، سارا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رشد اعتقادی و خودپنداره با سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر شهرستان سبزوار انجام گرفت. شیوه مطالعه حاضر توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آمار ...