دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: غفاری اصل، علی محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه مکانیزم های نظارتی، تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل ...


نویسنده: رحیمی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
از آنجا که هزینه های تحقیق وتوسعه وتوان مالی نقش مهمی در ارتقاء ارزش شرکت ها دارند، در این راستا هدف این تحقیق تعیین رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه ، نقدینگی، توان مالی در پیش ...


نویسنده: خیرابادی، محمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت هر کـشور اسـت و آینـده هـر کـشور بستگی به کیفیت عملکرد این نهاد دارد. دست اندرکاران امر آموزش و پرورش همـواره سعی در پیدا کردن راهکارهایی ب ...


نویسنده: علیخانی، عباس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه، در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، پروتکل‌های مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی از طریق تقسیم گره‌های همسایه به خوشه‌های مجزا و انتخاب سرخوشه‌های محلی برای ترکیب و ارسال اطلاعات هر خوشه به ...


نویسنده: سلیمانی، حورا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
امروزه با توجه به درک میزان اهمیت رضایت مشتریان و تاثیر آن بر میزان سودآوری و حفظ سهم بازار و بقاء شرکت ها , لزوم شناخت عوامل موثر بر این رضایت بیش از پیش اهمیت یافته است. هدف از ا ...


نویسنده: اخوندی، احمد رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
تعداد افراد سالمندی که نیاز به کمک در رفتارهای روزمره خود دارند به سرعت در حال افزایش است. خانه های هوشمند می توانند سبک زندگی سالمندان را با حفظ حریم خصوصی آنها تقویت کرده و اجازه ...


نویسنده: شعبانی، فرشته ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
چکیده اسانس‌ها و عصاره‌های گیاهی به عنوان عوامل بسیار مناسب محافظت کننده مواد غذایی مطرح هستند. ایجاد عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهای سنتزی، عدم ایجاد مقاومت دارویی، سلامت و بهدا ...


نویسنده: بهادری، اسماعیل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
همواره یک سطح نهایی برای انباشت اخبار بد در شرکت وجود دارد، و با رسیدن به آن سطح نهایی به‌یک‌باره این اخبار بد منتشر خواهد شد و سهامداران موجب تغییر در باورهایشان درباره ارزش شرکت ...


نویسنده: علی مردان، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
اجراء کاربردهای موازی برروی منابع متعدد پردازشگر و اجراء وظائف به صورت همزمان و استفاده حداکثری از منابع، این امکان را برای کاربران بهوجود آورده تا بتوانند با سرعت و کارایی بیشتری ...


نویسنده: کوشکی، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
در این پژوهش هموگلوبین افراد گروه خونی A در رنج سنی 19 تا 60 سال که حداقل 2 بار اهدا خون مستمر در یک سال داشتند، توسط روش الکتروفورز استات سلولز مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط آن ...