دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: دولت ابادی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
عفونت حاد گوش میانی (AOM) شایع ترین علل آسیب شنوایی اکتسابی را تشکیل می دهد که بروز آن رو به افزایش می باشد. یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت حاد گوش میانی باکتری ها می باشند. هدف ا ...


نویسنده: قلعه نوی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده: سلاح جنگ سخت، موشک و تجهیزات جنگی است، ولی سلاح در جنگ نرم، عقل و بصیرت می‌باشد. بصیرت روح زندگی و اکسیری است که سعادت ابدی و لذت جاودانه‌ی «حق شناسی» را به انسان می‌بخشد. ک ...


نویسنده: مشکل گشا، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن است که در شرایط مساعد می تواند با رشد در مواد غذایی و تولید انتروتوکسین سبب مسمومیت غذایی در انسان شود. تنها برخی از سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تو ...


نویسنده: مصباح صدر، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضربه منظور بررسی آموزش مهارت خودکنترلی برافزایش عزت نفس دانشجویان خوابگاهی دانشکده دخترانه بقیت الله سبزوار انجام گرفته است این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون ...


نویسنده: میرچولی، نسرین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش جهت گیری هدف، درگیری تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و ساختار کلاس در پیش بینی گرایش تفکر انتقادی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. به ا ...


نویسنده: خسروجرد، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اعمال تخفیفات در بازارهای امروز نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و کاربرد آن در سال های اخیر در حال افزایش بوده و شواهد تجربی زیادی استفاده از کاهش قیمت موقتی برای افزایش فروش کوتاه ...


نویسنده: فروهر، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط منبع کنترل و ذهن آگاهی با میزان توجه منجیان غریق بود. روش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف مورد تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و گردآوری داده‌ ...


نویسنده: اقدسی، اشرف السادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
نیروی انسانی به عنوان باارزش ترین منابع سازمانی محسوب مـی شـود. یکـی از عوامـل ایجاد منافعی همچون بهره وری، رفتارشهروندی سازمانی است. آنچه مسلم است، جهان تاکنون به سرعت درحـال تغیی ...


نویسنده: صفرنژاد مغانی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از پدیده¬های منفی، که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می¬دهد، نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیم¬گیری¬های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه¬گذاران منجر می¬شود. هدف پژوهش حا ...


نویسنده: عباس اباد عرب، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و احساس تنهایی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شده است پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع ه ...