دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خالقی مقدم، محدثه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
چکیده این مطالب به صورت توصیفی مقطعی برای بررسی وجود سالمونلا در کشتارگاه طیور شهر تهران انجام گرفت بر اساس تاریخچه به دست آمده از گله های مورد بررسی متوسط دوره پرورش مرغ های کشتار ...


نویسنده: کرددیرانلویی، شیما ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دریافت وانادیوم، عصاره استویا به همراه فعالیت های هوازی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ریه رت های نر ویسدار دیابتی نوع 1 است. روش تحقیق این مطالعه ...


نویسنده: جبله، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه معنویت تعهد سازمانی و انگیضه پیشرفت با سلامت روان معلمان شهرستان جغتای بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر روش پژوهش از ن ...


نویسنده: سعادتی گرو، دانیال ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف اصلی این تحقیق بررسی مخارج تحقیق و توسعه و عملکرد آتی شرکت با تاکید بر نقش بیش اطمینانی مدیریتی و مالکیت دولتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. ...


نویسنده: دولت ابادی، سیدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
مصلحت بحثی است که ماهیت و صبغه حقوقی و فقهی دارد. مصلحت گستره ی وسیعی در عرصه های مختلف حقوق اسلامی و قوانین مدنی و حقوق خانواده دارد و از عرصه ی قانونگذاری گرفته تا مرحله ی تفسیر ...


نویسنده: کریمی مقدم، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده این پژوهش هزینه پاداش، بازده سهام داران و بحران مالی و تمرکزمالکیت مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های بورس اوراق و بهادار تهران می باشند، که تعداد 104 ...


نویسنده: محمدی، عماد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده در حوزه پژوهش های امور مالی شرکتی و حسابداری، اینکه آیا و چگونه مدیر اجرایی بر رفتار و عملکرد شرکتی تاثیر می گذارد، مدت ها است که جزء مسائل مهم بشمار می آید. توانایی های مدی ...


نویسنده: شاکری، الهام ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده هدف اصلی در این مطالعه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و دوره تصدی حسابرس با حق‌الزحمه حسابرسی با نقش تعدیل گر آشفتگی مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ...


نویسنده: افضل ابادی، فهیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت های پویا، خلاقیت و قابلیت نوآورانه و تاثیر آنها بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری جهت گیری کارآفرینانه می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جز ...


نویسنده: خسروجردی، رویا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر تعارضات زناشویی بر احساس تنهایی و اضططراب جطدایی زنطان شطاغل شطهر سطبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها ت ...