دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: فروهر، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط منبع کنترل و ذهن آگاهی با میزان توجه منجیان غریق بود. روش تحقیق حاضر با توجه به موضوع و اهداف مورد تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و گردآوری داده‌ ...


نویسنده: اقدسی، اشرف السادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
نیروی انسانی به عنوان باارزش ترین منابع سازمانی محسوب مـی شـود. یکـی از عوامـل ایجاد منافعی همچون بهره وری، رفتارشهروندی سازمانی است. آنچه مسلم است، جهان تاکنون به سرعت درحـال تغیی ...


نویسنده: صفرنژاد مغانی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از پدیده¬های منفی، که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می¬دهد، نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیم¬گیری¬های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه¬گذاران منجر می¬شود. هدف پژوهش حا ...


نویسنده: عباس اباد عرب، طاهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کمال‌گرایی و احساس تنهایی با رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شده است پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع ه ...


نویسنده: میرابی، طیبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با اشتیاق تحصهیلی و امیهد تحصهیلی دانهش آموزان متوسطه دوم شهر سبزوار ، سا تحصیلی 96 97 انجام شد.از لحها ههدف ، کهاربرد ی و از - نوع همبس ...


نویسنده: شهریاری، احمدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
با توجه به گسترش روز افزون پدیده جهانی شدن و همچنین اهتمام کشورها در ترمیم و توسعه نهاد و زیر ساخت های خود این سوال می تواند مورد توجه قرار گیرد که جهانی شدن وکیفیت نهادی چگونه بر ...


نویسنده: صابری، سحر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
در این پژوهش مسئله مورد بررسی عبارت بود از اینکه((آیازوج درمانی مبتنی برالگوی هالفوردبر الگوهای ارتباطی وتاب آوری زوجین اثربخشی معناداری دارد؟)). در این پژوهش نیمه تجربی که از طرح ...


نویسنده: برهانی نسب، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اسناد هویتی و سجلی مانند شناسنامه، کارت ملی و ... معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد ...


نویسنده: فرزین کیا، مرضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر از نوع پیش¬آزمون- پس¬آزمون با گروه کنترل بود که با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت¬اندیشی بر کیفیت زندگی و تعارض زناشویی معلمان متوسطه اول مدارس دخترانه شهرستان سبزوار انجا ...


نویسنده: بخشنده سلامت، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
اسانس بذر گیاه بادیان رومی (انیسون) یکی از انواع طعم دهنده‌های طبیعی و غیر محلول در آب است، که به‌علت دارا بودن ویژگی‌های آروماتیک خاص از اهمیت ویژه‌‌ای در صنایع آرایشی، بهداشتی و ...