دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: خسروجردی، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چرخه تبدیل وجه نقد شرکت ها عامل مهمی در رشد و توسعه شرکت ها می باشد. هرچقدر این چرخه کوتاه تر باشد، شرکت ها می توانند با سرعت بیشتری منابع خود افزایش دهند. در همین راستا، ممکن است ...


نویسنده: صدیق رجب زاده، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
عفونت ادراری از شایعترین عفونتهای شناخته شده میباشد که در صورت عدم درمان موثر میتواند به آسیبهای جدی ازجمله آسیب دائمی کلیوی منجرگردد . هدف ما در این تحقیق شناسایی باکتریهای شای ...


نویسنده: وکیلی پور، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اطلاع رسانی سریع توسط شرکت¬ها برای تصمیم‌گیری به موقع سرمایه‌گذاران و سهامداران از اهمیت بالایی برخوردار است، اما مشاهدات و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد که شرکتها به منظور ...


نویسنده: رشیدی، ملیحه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه روابط علی و معلولی بین دانشگاه‌ها و مناطق حاکی از آن است که وجود یک دانشگاه می‌تواند تأثیرات فراوان و عمیقی بر منطقه پیرامونی بگذارد و در صورت همپوشانی بین سیستم دانشگاهی و ...


نویسنده: نبوی راد، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با مهارتهای ارتباطی و ذهن آگاهی مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال 1397 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی ...


نویسنده: طرسکی، حامد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه رابطه سرمایه روان¬شناختی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اشتیاق شغلی در بین کارکنان اداری پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار صورت گرفته است. روش پ ...


نویسنده: شجاعی، رسول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی و غایی حرفه پرستاری، تأمین بهبودی و سلامت افراد تحت مراقبت است و به دلیل ارتباط مستقیم پرستاران با بیمار، این حرفه از اهمیت خاصی بر خوردار است. بحث مسئولیت صاحبان حرف پرش ...


نویسنده: حکیمی خانقاه، نرجس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با صمیمی زناشویی در زنان 52 تا 25 سال شهر مشهد در سال 79 76 صورت پذیرف . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهی و روش - توصیفی، ...


نویسنده: شجاع، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
آتش‌نشانی یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری است که به عنوان یک سازمان وابسته به نهادهای عمومی در صورت اثبات تقصیر، مسئول و ملزم به جبران خسارت خواهد بود. البته به دلیل پیچیده بود ...


نویسنده: یاوری، مهدیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر طرح واره درمانی بر افزایش عزت نفس و خودکارامدی زنان دارای شخصیت وابسته شهر نیشابور انجام شده است.پژوهش حاضر تحقیق کاربردی است؛از نظر روش تحقیق مطالعه ن ...