دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: موتمن، شهرزاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
با توجه به نقش مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش مدیریت سود و به تبع آن توانایی مدیران و انجام سرمایه گذاری مناسب ، هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش سرمایه گذاری بیش از حد ، ...


نویسنده: اب سالان، عفت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مخارج سرمایه ای را به عنوان مخارجی تعریف می کنند که به حفظ، تداوم و یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می انجامد و برای شرکت سودآوری آتی دارد. هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر عملکرد غیر ...


نویسنده: کریمی ثانی، الهه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
اگرچه از دید ما پنهان است، اما آب دارای آثار بسیار زیادی در حیات جانداران به‌ویژه انسان می‌باشد. آب آشامیدنی علاوه بر تأمین مایع موردنیاز بدن به مفهوم مطلق آن یعنیH2O ، دربردارنده ...


نویسنده: زینالپوراقدم شندی، فریبا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
آب به‌عنوان نعمت الهی، موضوعی حیاتی در توسعه پایدار، کاهش فقر. گرسنگی، محیط‌زیست سالم و توسعه صنعتی و اقتصادی و نیز ضرورتی برای سلامت و بهداشت انسان‌هاست و با توجه به آلودگی‌های او ...


نویسنده: دانش، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۶
غذا یکی از عوامل اصلی حیات محسوب شده ، بدون آن ادامه زندگی بیش از چند روز مقدور نیست. غذا می تواند دارای اثرات مفید برای بدن باشد که به صورت یک غذای کامل ، سالم و عاری از آلودگی مص ...


نویسنده: فاضلی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
دراین پژوهش به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی مدیران بادلبستگی شغلی وتعارض معلمان پرداخته شده است این تحقیق ازنظرهدف کاربردی واز نظر روش وماهیت توصیفی وهمبستگی است . جامعه آماری کلی ...


نویسنده: هاشمی ثانی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
صنعت بانکداری و خدمات بانکی نقشی کلیدی در توسعه و رونق بنگاه ها، صنایع و کشورها برخوردار بوده و خود نیز در قالب بانک داری تجاری، در بازارهای پولی و مالی جهانی با رقابت فشرده ای موا ...


نویسنده: بروغنی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
برای ایجاد محیطی دوستانه در محیط کار باید سعی شود که‌ عوامل‌ سازمانی‌ و عوامل‌ فرهنگی‌ همگام‌ با هم‌ مورد توجه‌ قرار گیرند و به‌ هر دو عنصر سازمان‌ و فرهنگ‌ توجه‌ شود. از این رو ه ...


نویسنده: اسمعیل ابادی، سیدجعفر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم بر حسن معاشرت تأکید نموده است؛ خانواده به عنوان قدیمی‌ترین گروه اجتماعی و رکن رکین و اساس اجتماع از آغاز خلقت انسان وجود داشته است. تاریخچه طلاق ب ...


نویسنده: موسی زاده، قاسم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده: این پژوهش به بررسی رابطه بین اقدامات منابع انسانی با عملکرد سازمانی در کارکنان شهرداری نیشابور پرداخته است. روش تحقیق بکار گرفته شده توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری ...