دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: حسینائی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اخلاق حرفه ای به عنوان شاخه ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد و درصدد ارائه شیوه ها و دستورالعمل هایی است که این تکالیف را برای افراد و ...


نویسنده: کسراییان، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی افسردگی بر اساس کمال‌گرایی و عزت‌نفس با نقش میانجی جنسیت در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ششتمد است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شام ...


نویسنده: اردکانی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
به منظور بررسی اثر زمان و مقدار محلول‌پاشی عصاره جلبک دریایی بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ...


نویسنده: محمدی کلاته سالاری، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش تلفیفی رویکردهای ذهن آگاهی و روان‌شناسی مثبت گرا بر نشخوار فکری، انزوای اجتماعی و آستیگما در مادران کودکان ناشنوا و کم شنوای شهر سبزوار انجام شد. ...


نویسنده: رحیمیان پور، افسانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
مدیریت سود حالتی است که در آن مدیران واحدهای تجاری، سود را مطابق با میل خود، نه مطابق با محتوای اقتصادی فعالیت¬های واحد تجاری، گزارش می¬کنند. تئوری نمایندگی اثبات می¬کند که مدیران ...


نویسنده: مهری، صدیقه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حس انسجام درونی و نشانگان اضطرابی با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم شهر سبزوار انجام گرفت و از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی می¬باشد. ...


نویسنده: مهریزی، راضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تاریخ آینه‌ی روشنگری اجتماعات و آینه‌ها است که می‌توان با مطالعه‌ی آن بسیاری از آداب و روسم مردمان در گذشته را باز شناخت. این روشنگری حاصل نشده است، مگر به پایکاری قلم آن‌هایی که خ ...


نویسنده: توکل، ماریا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
این پژوهش با هدف بررسی رابطه تاب آوری بابهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی در بیماران نوروفیبروماتوز در شهر تهران انجام شده است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، توص ...


نویسنده: نامنی، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
سیاست تقسیم سود یکی از مهم¬ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است، زیرا سود تقسیمی بیان¬گر پرداخت¬های نقدی عمده¬ی شرکت¬ها و یکی از مهم¬ترین گزینه¬ها و تصمیم¬های پیشروی مدیران به شمار م ...


نویسنده: سخاوت نیا، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه خلاقیت، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی، غیر دولتی و تیزهوشان شهرستان سبزوار انجام گرفت و از ...