دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: دلقندی، مریم سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
امروزه یکی از گسترده ترین مفاهیم مورد پذیرش، ارتباط دهان‌به‌دهان الکترونیکی است که نقش مهمی را در شکل‌دهی رفتار و تصمیم گیری افراد ایفا می‌کند. ما در این مطالعه که از نوع مقطعی است ...


نویسنده: احمدی فرد، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
توییتر می‌تواند چالش‌های نظارتی برای شیوع ویروس‌هایی ازجمله ابولا باشد. هدف از پژوهش حاضر برای آگاهی و شناخت ویروس ابولا از طریق بیان محتوایی با توجه به موقعیت جغرافیایی و بیان احس ...


نویسنده: توسلی نیک، صدیقه سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
چکیده افزایش روزافزون استقبال از گردشگران پزشکی به عنوان عاملی جهت رشد و توسعه اقتصاد مولّد و پربازده موجب اهمیت یافتن این صنعت گردیده است. برای ارتقاء این نوع گردشگری باید ...


نویسنده: مهری، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۶
به منظور بررسی نقش کود حاوی اسید آمینه در کاهش اثرات باقیمانده علف کش سولفوسولفورون چغندرقند آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1395 در ...


نویسنده: جاودان، مهتاب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
افشای به موقع و کامل، از طریق شناسایی زیان ها و سودهای اقتصادی، فرصتهای مدیریت سود موفق مبتنی بر اقلام تعهدی را کاهش داده و سبب افزایش مدیریت واقعی سود می گردد. این پژوهش درصدد آن ...


نویسنده: رحیمیان، مجتبی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه دوره‌ی تصدی حسابرس، شهرت حسابرس و فرض تداوم فعالیت است. در جهت دستیابی به سوال های پژوهش، دو فرضیه مطرح شد. در این پژوهش کاربردی با رویکرد توصیفی- هم ...


نویسنده: مصطفوی، فرزانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مهارت جرأت ورزی بر خودپنداره و روابط بین فردی دانش آموزان انجام گردید.جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر هنرستانهای فنی و حرفه ای شهرستان سبزوا ...


نویسنده: رمضانی، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
خانواده مقدس ترین و مهم¬ترین نهاد اجتماعی پرورش کودک است که می¬تواند تجلی¬گاه صعود یا پرتگاه نزول فرد باشد. شخصیت انسان هنگام رشد در واقع زاییده دوران کودکی است. پیشگیری از جرم وظ ...


نویسنده: ایزی، سعید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین مهارت‌های مدیران با میزان کارآفرینی و تعهد سازمانی کارکنان آموزش‌و پرورش سبزوار انجام گردید. این تحقیق از نظر هدف، تحقیق کاربردی، ازنظر نحوه اجرا، ...


نویسنده: آل یس، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مسؤولیت مدنی والدین که تحت عنوان مسؤولیت ناشی از عمل غیر مورد بحث قرار می گیرد چهره ای استثنایی از مسؤولیت است.مسئولیت مدنی ناشی از افعال زیان آور محجورین همواره مورد توجه قانونگذا ...