دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: بهرامیه، علیرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این پژوهش بررسی تاثیر رفتارهای رهبری استراتژیک بر هماهنگی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی کسب و کار و ادغام سیستم های سازمانی با نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی در کارکنان اداره کل ر ...


نویسنده: نصرالهی، زهرا سادات ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
در این پژوهش، ریشه گیاه شیرین بیان خشک و تبدیل به پودر شد. سپس در حین فرآیند تولید کشک از پودر ریشه شیرین بیان در سطوح 0 ، 1 ، 3 ، و 5 درصد به فرمولاسیون کشک اضافه گردید. نمونه های ...


نویسنده: فکور، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر هوش فرهنگی مدیران پروژه بر موفقیت پروژه با توجه به نقش میانجی کیفیت رابطه را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، ...


نویسنده: میرشکار، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
دانش محتوایی_تربیتی نوعی دانش تلفیقی و میان رشته ای برای تدریس دانشگاهی است.مطالعات میان رشته ای اغلب به دنبال تلفیق حوزه های تخصص و ایجاد و توسعه دانش های میان رشته ای هستند، اما ...


نویسنده: اکبری، وحید ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از اصول اساسی و مهم در تمام رسیدگی‌ها اعم از قضایی، و داوری اصل تناظر است؛ بر مبنای این اصل، رسیدگی شایسته، عادلانه و صحیح نخواهد بود مگر اینکه برای طرفین امکان بهره مند از طرح ...


نویسنده: عباسیان، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
در این تحقیق، از گل های بهار نارنج، عصاره استخراج شد. عصاره های استخراج شده از نظر میزان فنل کل آنالیز گردید. برای تولید نوشیدنی ژله ای– گیاهی ؛ عصاره بهارنارنج و پودر ژلاتین بر اس ...


نویسنده: مهراندیش، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در این تحقیق تلاش شده است تا قابلیت‌های پویا، خلاقیت و قابلیت نوآوری بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت با نقش تعدیل‌کننده جهت گیری کارآفرینانه را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربر ...


نویسنده: کیوانلوشهرستانکی، مینا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در تحقیق حاضر، محقق سعی در بررسی جنبه های هویت حرفه ای و جنسیت معلمان انگلیسی بر موفقیت معلمان از دیدگاه دانش آموزان در سبزوار و جوین ، ایران داشته است. این مطالعه با بررسی چگونگی ...


نویسنده: جغتائی، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ، تحلیل و طبقه بندی علل ترک تحصیل دانش آموزان زبان انگلیسی با استفاده از مصاحبه ای نیمه ساختارمند انجام شده است. مطالعه حاضر تلاش کرده است تا عوامل موجو ...


نویسنده: قاسمی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرایند مدیریت دانش بر مدیریت منابع انسانی با نقش میانجی استفاده از دانش اداره کل راه آهن خراسان می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از ...