دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
یکشنبه، ۳۰ تیر، ساعت ۰۸:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: محتشم، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
علی کریمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی روانشناسی شخصیت
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوبت کاری و تیپ شخصیتی بر میزان پرخاشگری پرستاران بخش های ویژه و سایر بخش ها انجام شد و با روش های آمار توصیفی و استنباطی و با تحلیل واریانس چندگانه و ...


یکشنبه، ۳۰ تیر، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان اداری اتاق۲۱۵
نویسنده: کیخسروی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر جعفر یزدی مقدم
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی مدیریت اجرایی
چکیده‌: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت ارتباط با مشتری بر حفظ و نگهداشت مشتری در شعب بانک ملت شهرستان سبزوار می‌باشد. نوع تحقیق بر اساس هدف،کاربردی است و بر اساس ...


دوشنبه، ۳۱ تیر، ساعت ۱۰:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: جعفرزاده، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمود غفوری‌نژاد
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی حقوق خصوصی
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استح ...


یکشنبه، ۶ مرداد، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان ادرای اتاق ۲۱۵
نویسنده: زعفرانیه، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر متین جامی‌معینی
دکتر محمد آرمین
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
رشته‌ی مهندسی زراعت
به منظور بررسی اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی و هومات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ، آزمایشی مزرعه¬ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان ...


چهارشنبه، ۱۳ شهریور، ساعت ۱۲:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: زرقی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
علی اکبر حکم آبادی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی حقوق مالی - اقتصادی
پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می‌گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و تسهیل کرده است. همچنین پول ...