دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
سه‌شنبه، ۱۱ آذر، ساعت ۱۱:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: توفیقی، مهلا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمد پور‌احتشام
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی مدیریت مالی
چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی و شیوه تامین مالی در شرکت با توجه به نقش تعدیل کننده محدودیت مالی بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. پژوهش با ر ...


چهارشنبه، ۱۲ آذر، ساعت ۱۲:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: تقوی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محسن ولایتی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده
ذب?ٹاز? ? ح? حط?? آ? ?ا ?سا ? ث? ?طاض زض ?طا? ? احبز?ج ث?ب? ?طز?س? ? ?ٹضز ثحج ?طاض ?ط?ت? ا?ت. ??? ) (? ثطا? ح? قره?ت ظ? ? ر?ٹ??ط? اظ آ??ج?ب? ر??? ? ض?ح? ??، ث? ?ٹاضز? اقبض? ?? ??س ...