دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
چهارشنبه، ۳۰ آبان، ساعت ۰۸:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۶
نویسنده: میرچولی، نسرین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی‌محمد ناعمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی مدیریت آموزشی
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش جهت گیری هدف، درگیری تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و ساختار کلاس در پیش بینی گرایش تفکر انتقادی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. به ا ...


چهارشنبه، ۳۰ آبان، ساعت ۰۹:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۶
نویسنده: مصباح صدر، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
مهندس مصطفی عباسی‌ثانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی روانشناسی تربیتی
پژوهش حاضربه منظور بررسی آموزش مهارت خودکنترلی برافزایش عزت نفس دانشجویان خوابگاهی دانشکده دخترانه بقیت الله سبزوار انجام گرفته است این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی از نوع پیش آزمون ...


چهارشنبه، ۳۰ آبان، ساعت ۰۹:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: مشکل گشا، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمدرضا سعیدی اصل
دکتر علی‌اکبر جنت‌آبادی
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
رشته‌ی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن است که در شرایط مساعد می تواند با رشد در مواد غذایی و تولید انتروتوکسین سبب مسمومیت غذایی در انسان شود. تنها برخی از سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تو ...


چهارشنبه، ۳۰ آبان، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان انسانی اتاق ۱۰۱
نویسنده: قلعه نوی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمود غفوری‌نژاد
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده: سلاح جنگ سخت، موشک و تجهیزات جنگی است، ولی سلاح در جنگ نرم، عقل و بصیرت می‌باشد. بصیرت روح زندگی و اکسیری است که سعادت ابدی و لذت جاودانه‌ی «حق شناسی» را به انسان می‌بخشد. ک ...


چهارشنبه، ۳۰ آبان، ساعت ۱۰:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۶
نویسنده: دولت ابادی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی‌اکبر جنت‌آبادی
دکتر محمدرضا سعیدی اصل
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
رشته‌ی زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی
عفونت حاد گوش میانی (AOM) شایع ترین علل آسیب شنوایی اکتسابی را تشکیل می دهد که بروز آن رو به افزایش می باشد. یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت حاد گوش میانی باکتری ها می باشند. هدف ا ...