دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
چهارشنبه، ۳ بهمن، ساعت ۱۲:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: یاسینی پور، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر امیرحسین کیذوری
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی مدیریت آموزشی
امروزه یکی از مسایل مهم مورد توجه بشر در بهره گیری از پدیده ها، توجه به ابعاد روان شناختی آن است. همین طور یکی از این ابعاد مهم، خودکارآمدی است. قضاوت های مربوط به خودکارآمدی به دل ...


چهارشنبه، ۳ بهمن، ساعت ۱۳:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: ابارشی، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی‌محمد ناعمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی روانشناسی تربیتی
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر آموزش همتایان بر نیازهای روانشناختی و انگیزه تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی سبزوار بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پا ...


چهارشنبه، ۳ بهمن، ساعت ۱۴:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۸
نویسنده: شمابادی، تکتم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر سیدحسین موسوی‌راد
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
حقیقت استعانت این است که انسان از کسی طلب کمک و یاری بجوید، اما استعانت از خدا به مقتضای این آیه که حصر کرده استعانت را در خدا، یعنی اینکه انسان فقط از خدا مدد بجوید و نه غیر، همان ...


شنبه، ۶ بهمن، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان انسانی اتاق ۱۰۱
نویسنده: خیرابادی، شیرین ( کارشناسی ارشد M.A. )
مهندس علیرضا صفار سبزوار
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی روانشناسی تربیتی
این پژوهش با هدف بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و مهارت حل مساله با انگیزش تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه فناوری های نوین سبزوار انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ...


شنبه، ۶ بهمن، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: حاجی زاده، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر مرتضی محمدی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی علوم اقتصادی
با توجه به اینکه روحیه مالیاتی مؤدیان نقش مهمی در جمع آوری مالیات از آن ها دارد ، هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و سیاسی بر روحیه مالیاتی مؤدیان می باشد. که بر ...