دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
شنبه، ۵ بهمن، ساعت ۰۸:۰۰، مجتمع ساختمان علوم انسانی اتاق ۱۰۲
نویسنده: کمالی زاده، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر مهدی ربیعی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی علوم تربیتی گرایش برنامه‌ریزی آموزشی
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فلات¬زدگی شغلی با انگیزش کاری و عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها ...


شنبه، ۵ بهمن، ساعت ۰۹:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: نگهبان، محمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر سید روح اله موسوی نژاد
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی حسابداری
چکیده: طبق ماده 12 دستورالعمل کنترل داخلی، هیئت مدیره‌ مکلف است نسبت به استقرار و به‌کارگیری کنترل‌های داخلی مناسب و اثربخش بمنظور دستیابی به اهداف شرکت، اطمینان حاصل نماید. برای ا ...


شنبه، ۵ بهمن، ساعت ۰۹:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۹
نویسنده: ساجدی راد، نفیسه ( کارشناسی ارشد M.A. )
حسین اکبری
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی حسابرسی
هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر حسابرس مستقل، اقلام تعهدی اختیاری و واکنش سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران میباشد. یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این ...


شنبه، ۵ بهمن، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان انسانی اتاق ۲۱۹
نویسنده: جلمبادانی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
حسین اکبری
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی مدیریت مالی
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت¬ها محسوب می¬شود. سرمایه¬گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آن¬ها و همچن ...


شنبه، ۵ بهمن، ساعت ۱۰:۳۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۰۲
نویسنده: رحیمی فرد، حمیده ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمد پور‌احتشام
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی حقوق مالی - اقتصادی
مطابق ماده چهارده قانون محاسبات عمومی، درآمد اختصاصی برای مصرف خاص مشخص شده است، در بودجه کشور اصولا درآمدهای اختصاصی برای این عناوین خاص منظور می گردند. به طور کلی می توان گفت ...