دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
شنبه، ۲۹ شهریور، ساعت ۰۸:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۹
نویسنده: محمدیان، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
سیدعلی رضوانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی
قالب غزل یکی از بهترین قالب های شعری برای بیان عواطف و احساسات عاشقانه است ازاین جهت شاعرانی که متمایل به موضوعات عاشقانه هستند این قالب را برگزیده اند. در غزل معاصر، همان ادامه شی ...


شنبه، ۲۹ شهریور، ساعت ۰۹:۳۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: شبیری، سیدمصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی کریمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی روان شناسی تربیتی
این پژوهش با هدف بررسی اثر اعتیاد به اینترنت بر اختلال خواب و انزوای اجتماعی کاربران فضای مجازی سبزوار انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف در گروه پژوهش های بنیادی است و از لحاظ ...


شنبه، ۲۹ شهریور، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۹
نویسنده: قزی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
سیدعلی رضوانی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی
هجرت و مهاجرت در ایران و جهان و ادبیات مربوط به آن همواره وجود داشته است. هجرت چه در زندگی شخصی محمود دولت آبادی و چه در داستان های شاخص او نمود مشخصی دارد. مهاجرت جز لاینفک و ناگز ...


شنبه، ۲۹ شهریور، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۹
نویسنده: بیدی، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمد پور‌احتشام
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی مدیریت اجرایی
این پژوهش با هدف بررسی عدالت سازمانی درک شده بر اورژانس خدمات فوریت های پزشکی بانقش میانجی رضایت شغلی شهر سبزوار صورت گرفت. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی ...


شنبه، ۲۹ شهریور، ساعت ۱۰:۳۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: جمعی، نسرین ( کارشناسی ارشد M.A. )
حشمت الله قهرمان لو
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
رشته‌ی روان شناسی تربیتی
حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است. خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فر ...