دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
یکشنبه، ۲۹ اردیبهشت، ساعت ۱۳:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: سهرابی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
محمدرضا نیکنام
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی حقوق اقتصادی
چکیده هدف از این نوشتار بررسی تاثیر مقررات قانون کار ایران بر محیط کسب و کار و عوامل موثر بر اجرای قانون کسب و کار می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و با توجه به ا ...


سه‌شنبه، ۳۱ اردیبهشت، ساعت ۱۱:۳۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: قائمی نسب، زهره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر مرتضی بینش
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی مدیریت آموزشی
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر به‌کارگیری مؤلفه‌های آموزش‌وپرورش انسان گرایانه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات علی – مقا ...


چهارشنبه، ۱ خرداد، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان اداری اتاق۲۱۶
نویسنده: محمدی اراسته، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر عبدالرضا میرچولی برازق و مهندس موسی‌الرضا هوشمنددلیر
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
رشته‌ی علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
در این پژوهش، سوسپانسیونی از عصاره انگورهای عسکری با پوست نرم رویی پسته اوحدی و کله قوچی؛ و سپس .(T4 ،T3 ،T2 ،T سوسپانسیونی از عصاره انگورهای سلطانی با پوست نرم رویی پسته اوحدی و ک ...


چهارشنبه، ۱ خرداد، ساعت ۱۱:۰۰، ساختمان اداری اتاق۲۱۶
نویسنده: سنگ سفیدی، محجوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر عبدالرضا میرچولی برازق و مهندس موسی‌الرضا هوشمنددلیر
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
رشته‌ی علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
در این تحقیق ، در ابتدا تاثیر جایگزینی شکر یا پوره موز بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی مورد بررسی قرار گرفت بستنی با فرمولاسیون 11 درصد چربی ، 16 درصد شکر ، 11 درصد مواد جام ...


چهارشنبه، ۱ خرداد، ساعت ۱۲:۰۰، مجتمع ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: سالارپور، مجید ( کارشناسی ارشد M.A. )
جواد معصومی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
رشته‌ی حسابداری
ساختار سرمایه همواره یکی از مهم‌ترین مسائل تصمیم‌گیری در شرکت بوده است که عوامل متعددی بر آن اثرگذار است. در این پژوهش نیز سعی شد تا اثر دو عامل مهم هموارسازی سود و انعطاف‌پذیری ما ...