دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
دوشنبه، ۲۸ آبان، ساعت ۱۱:۰۰، ساختمان اداری اتاق۲۱۶
نویسنده: خسروجرد، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
محمدحسین داودی‌فر
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی حسابداری
اعمال تخفیفات در بازارهای امروز نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و کاربرد آن در سال های اخیر در حال افزایش بوده و شواهد تجربی زیادی استفاده از کاهش قیمت موقتی برای افزایش فروش کوتاه ...


چهارشنبه، ۳۰ آبان، ساعت ۰۸:۰۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۶
نویسنده: میرچولی، نسرین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی‌محمد ناعمی
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی مدیریت آموزشی
پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش جهت گیری هدف، درگیری تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و ساختار کلاس در پیش بینی گرایش تفکر انتقادی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. به ا ...


چهارشنبه، ۳۰ آبان، ساعت ۰۹:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۵
نویسنده: مشکل گشا، سمانه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمدرضا سعیدی اصل
دکتر علی‌اکبر جنت‌آبادی
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
رشته‌ی زیست‌فنّاوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
استافیلوکوکوس اورئوس یک پاتوژن است که در شرایط مساعد می تواند با رشد در مواد غذایی و تولید انتروتوکسین سبب مسمومیت غذایی در انسان شود. تنها برخی از سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تو ...


چهارشنبه، ۳۰ آبان، ساعت ۱۰:۰۰، ساختمان اداری اتاق۲۱۶
نویسنده: قلعه نوی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر محمود غفوری‌نژاد
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده: سلاح جنگ سخت، موشک و تجهیزات جنگی است، ولی سلاح در جنگ نرم، عقل و بصیرت می‌باشد. بصیرت روح زندگی و اکسیری است که سعادت ابدی و لذت جاودانه‌ی «حق شناسی» را به انسان می‌بخشد. ک ...


چهارشنبه، ۳۰ آبان، ساعت ۱۰:۳۰، ساختمان اداری اتاق ۲۱۶
نویسنده: دولت ابادی، مهسا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دکتر علی‌اکبر جنت‌آبادی
دکتر محمدرضا سعیدی اصل
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۷
رشته‌ی زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی
عفونت حاد گوش میانی (AOM) شایع ترین علل آسیب شنوایی اکتسابی را تشکیل می دهد که بروز آن رو به افزایش می باشد. یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت حاد گوش میانی باکتری ها می باشند. هدف ا ...