دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
مدارکی که باید هنگام فراغت از تحصیل توسط دانشجو ارائه گردد، در دو قالب WORD و PDF قابل دریافت است.


شرایط و مراحل دفاع از پایان‌نامه‌ی تحصیلی دوره‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار در دو قالب WORD و PDF قابل دریافت است.


فرم تقاضای تصویب موضوع پایان‌نامه‌ی رشته‌های علوم انسانی در دو قالب WORD و PDF قابل دریافت است.


درخواست تصویب موضوع پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دو قالب WORD و PDF قابل دریافت است.


دستورالعمل نگارش خط فارسی و ضوابطی که که از سوی «فرهنگستان زبان و ادب فارسی» ارائه شده است.