دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم کلاته عربی، ۱۳۹۹

قدرت اجرایی مدیر عامل وعملکرد اجتماعی بانقش تعدیل گری استقلال هیات مدیره ودوره تصدی مدیر عامل

چکیده: این تحقیق رابطه بین قدرت اجرایی مدیر عامل و عملکرد اجتماعی با نقش تعدیل گری استقلال هیات مدیره و دوره تصدی مدیرعامل مورد بررسی قرار داده است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های بورس اوراق و بهادار تهران می باشند، که تعداد 104 شرکت طی قلمرو زمانی از ابتدای سال 1393 تا انتهای سال 1397 به مدت 5 سال با دارا بودن شرایط لازم انتخاب شدند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه-ها از مدل داده های تابلویی استفاده گردید. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش، روش داده‌های ترکیبی بوده که برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نرم افزار Eviews7 بهره گرفته ‌شده است. نتایج نشان بین قدرت اجرایی مدیرعامل و عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین تصدی مدیرعامل و استقلال هیات مدیره و دوره تصدی مدیرعامل رابطه معناداری وجود دارد ازطرفی بین قدرت اجرایی مدیرعامل و عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی با توجه به نقش تعدیلگری استقلال هیات مدیره و دوره تصدی مدیرعامل رابطه معناداری وجود دارد. ازاینرو افزایش فشار برای مسئولیت اجتماعی یکی از مهمترین چالش های تجاری برای شرکت¬ها محسوب می¬شود. شرکت¬ها، خصوصاً آنهایی که در بازارهای جهانی فعالیت دارند، در حالی که حداکثر کردن ارزش سهامداران را دنبال می¬کنند، بیش ازپیش مستلزم تعادل و توازن عناصر اجتماعی، اقتصادی و محیطی تجاریشان هستند

کلیدواژه‌ها: قدرت اجرایی مدیرعامل، استقلال هیات مدیره، دوره تصدی مدیرعامل

M.A. Thesis:

Investigating the Relationship between CEO Change and Social Responsibility with Regarding the Moderating Role of Board Independence and CEO Period

This study examines the relationship between CEO executive power and social performance with the moderating role of board independence and CEO tenure. The statistical population of the study is the companies of Tehran Stock Exchange, in which 104 companies were selected during the time period from the beginning of 1393 to the end of 1397 for 5 years with the necessary conditions. In this research, panel data model was used to test the hypotheses. The statistical method used in this research is the combined data method that was used to analyze the data Eviews7 software. The results show that there is a significant relationship between CEO executive power and social responsibility performance. Also, there is a significant relationship between CEO tenure and board independence and CEO tenure. On the other hand, there is a significant relationship between CEO executive power and social responsibility performance. There is a significant relationship between the term of office of the CEO. In fact, the CEO of the company, who has started the company in the beginning, with high authority and high executive power can increase short-term debt, long-term debt and equity and improve the company's performance. . The results also showed that when the competition in the product market is high, the power of the CEO has a positive relationship with the value of the company and when the competition in the product market is high and the corporate governance is strong, the power of the CEO has a positive relationship with the value of the company. When the executive power of managers increases and executives communicate with quick decisions and react to changes in market conditions. Also, strong corporate governance leads to effective control over managers and causes managers to direct their strategic decisions towards the value of the company. Therefore, relatively weak executives avoid leverage. Therefore, increasing the pressure for social responsibility is one of the most important business challenges for companies. Companies, especially those operating in global markets, while increasingly seeking shareholder value, increasingly require a balance between their social, economic, and business environment.

Keywords: CEO's executive power, board independence, CEO tenure