دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فهیمه افضل ابادی، ۱۴۰۰

قابلیت های پویا، خلاقیت و قابلیت نوآورانه و تاثیر آنها بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت: نقش تعدیلگری جهت گیری کارآفرینانه

هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت های پویا، خلاقیت و قابلیت نوآورانه و تاثیر آنها بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری جهت گیری کارآفرینانه می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- پیمایشی ازنوع عملی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارکنان، مدیران و کارشناسان نمایندگی های فروش شرکت ایران خودرو در استان خراسان رضوی به تعداد 230 نفر می باشد به روش تمام شماری کلیه افراد به روش دردسترس انتخاب شدند. درپژوهش حاضر برای سنجش متغیر های مستقل ، وابسته و تعدیلگر به شیوه کیفی و پرسشنامه ای براساس طیف لیکرت گرفته شده از مطالعه فریرا و همکاران(2018) صورت گرفته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش مدل ساختاری از نرم افزار PLS استفاده گردید. نتایج نشان داد قابلیت های پویا، خلاقیت و قابلیت نوآورانه و تاثیر آنها بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری جهت گیری کارآفرینانه تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: قابلیت‌های پویا، قابلیت نوآورانه، مزیت رقابتی، عملکرد شرکت، جهت‌گیری کارآفرینانه

M.A. Thesis:

study of Impact of Dynamic Capabilities, Creativity and Innovation and Their Impact on Competitive Advantage and Corporate Performance: The Moderator of Entrepreneurial Orienteering

The purpose of this study is to investigate the impact of dynamic capabilities, creativity and innovative capabilities and their impact on competitive advantage and firm performance with the role of moderating entrepreneurial orientation. In terms of purpose, this research is a part of applied research and in terms of descriptive-survey method, it is of causal type. The statistical population of this study includes 230 employees, managers and experts of sales agents of Iran Khodro Company, of which 113 people were selected by random sampling method based on Morgan table (1972) and the sampling method in this study is simple random sampling. It includes all employees. In the present study, to measure the independent, dependent and moderating variables in a qualitative manner and a questionnaire based on the Likert scale taken from the study of Euhen and Gima (2015), Mirles (2011), Holly (2015) and Morgan et al. (2013) . The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient for the variables. ¬The content validity of the questionnaire was approved by expert professors. For statistical analysis, factor analysis method was used using SPSS software version 19 and structural model method was used using PLS software. The results showed those dynamic capabilities, creativity and innovative capabilities and their impact on the competitive advantage and performance of the company with a moderating role of entrepreneurial orientation has a significant effect.

Keywords: Keywords: Dynamic Capabilities, Creativity, Innovative Capability, Competitive Advantage, Company Performance, Entrepreneurial Orientation