دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فائزه اصغری، ۱۳۹۸

قاعده حل تعارض تابعیت زوج و زوجه در حقوق بین الملل

خانواده یک واحد کوچک از اجتماع است. هر چه این واحد کوچک مستحکم تر باشد، اجتماع نیز از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. به همین دلیل قوانی کشور ها از هر حیث باید این هدف را در خانواده تأمی نمایند. کمااینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل دهم به حفظ کیان خانواده اشاره دارد. ازدواج میان اتباع کشورهای مختلف و حمایت از نظریه وحدت در کانون خانواده، قانونگذاران را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند. مسأله ازدواج میان زوجین با تابعیت های مختلف همواره ذهن را به این پرسش مشغول داشته که آیا لازم است تابعیت یکی از زوجین بر دیگری تحمیل شود و هر دو دارای یک تابعیت گردند، یا نیازی به آن نیست و آن ها آزادند با داشتن تابعیت های متفاوت به زندگی مشترک خود ادامه دهند. درحال حاضر بسیاری از زنان ایرانی در داخل کشور با مردانی از اتباع خارجی ازدواج کرده اند. با توجه به مقررات قانون مدنی ایران که بر مبنای شریعت اسلام تدوین گردیده است ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی صرفاً در دو حالت امکان پذیر است: حالت اول، ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد مسلمان غیر ایرانی و حالت دوم، ازدواج زن غیر مسلمان ایرانی با مرد غیرمسلمان تبعه خارجی. ای دو حالت از مفهوم مخالف ماده1059 قانون مدنی به دست می آید که بر اساس آن << نکاح مسلمه با غیر مسلم>> جایز شناخته نشده است. بنابراین در اولین بررسی ازدواج اتباع ایرانی با اتباع خارجی باید توجه داشت که هر گونه ازدواجی خارج از چار چوب فوق باطل و بلا اتر است.

کلیدواژه‌ها: قاعده حل تعارض ، تابعیت زوج و زوجه، حقوق بی الملل

M.A. Thesis:

Rule solving citizensip lssues areiustas possible

The family is a small unit of the community. The smaller the unit is, the more solid the community will be. For this reason, the laws of the countries in every respect should provide this purpose in the family. As the constitution of the Islamic Republic, in essence, refers to the preservation of the family. The marriage between the citizens of different countries and the support of the unity theory in the center of the family led lawmakers to create a kind of attachment and adherence to the citizenship of the woman as to the nationality of their spouses. The issue of marriage among couples with different nationalities has always focused on the question whether it is necessary to impose the nationality of one of the couples on the other and both have a citizenship, or do not need it, and they are free with different nationalities Continue to live together. Currently, many Iranian women in the country are married to men from foreign countries. According to the Iranian Civil Code, which is based on Islamic law, the marriage of Iranian women to foreign nationals is possible only in two situations: first, marriage of a Muslim Iranian woman with a non-Iranian Muslim man, and the second, the marriage of a non-Muslim woman of Iran Non-Muslim non-Muslim foreign national. These two states are derived from the notion of antagonism to Article 1059 of the Civil Code, according to which "marriage to a non-Muslim" is not permissible. Therefore, in the first survey of the marriage of Iranian nationals to foreign nationals, it should be noted that any .marriage beyond the scope of the above is void

Keywords: Conflict Resolution Principle, Paternity and Nationality, International Law,