دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدمهدی طاهری نژاد، ۱۳۹۸

قدرت مدیریتی و واکنش تاخیری قیمت سهام با نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری

نقش اطلاعات در زمینه¬ی تصمیمگیری¬های اقتصادی بسیار حیاتی است و سرمایه¬گذاران بدون اطلاعات کافی، فرصت¬ها و خطرات سرمایه¬گذاری را به¬طور مناسب تشخیص نمی¬دهند. برای این که اطلاعات بتواند بر تصمیمات استفاده¬کنندگان صورت¬های مالی مؤثر واقع شود، باید در زمان مناسب در اختیار آنان قرار گرفته باشد. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده¬کنندگان در پیش¬بینی آتی بازده سرمایه¬گذاری است. هم¬چنین واکنش قیمت سهم به اطلاعات حسابداری یکی از موضوعات در حوزه مالی محسوب می¬شود. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر قدرت مدیریتی و واکنش تاخیری قیمت‌سهام با نقش تعدیلی کیفیت اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله بین سال¬های 92 تا 96 انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ ¬که بین دوگانگی پست مدیرعامل، دوره¬ی تصدی مدیرعامل و مالکیت مدیریتی با واکنش تاخیری قیمت‌سهام رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. هم¬چنین کیفیت اطلاعات حسابداری ارتباط بین دوگانگی پست مدیرعامل و مالکیت مدیریتی با واکنش تاخیری قیمت‌سهام را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد ولی کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان عامل تعدیلی بر ارتباط بین دوره¬ی تصدی مدیرعامل و واکنش تاخیری قیمت‌سهام تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها: قدرت مدیریتی- واکنش تاخیری قیمت‌سهام- کیفیت اطلاعات حسابداری

M.A. Thesis:

Management power and delayed response of stock prices to the moderating role of accounting information quality

The information role in economic decisions is very crucial and investors without sufficient information do not properly identify opportunities and risks.In order for information to influence the decisions of financial statements users,it should be available at the right time.One purpose of accounting information is to help users predict the future of return on investment.The reaction of stock price to accounting information is also one of the issues in financial field.In this research the main goal is to determine the impact of managerial power and dilatory reaction of stock price along with moderating role of accounting information quality in Tehran Stock Exchange.This research was conducted for a 5-year period between 92 to 96. After reviewing the availability,sample informations of companies studied were classified by using Excell software and analysed by Eviews software.Results showed that there is a negative relationship between the duality of manager post,manager tenure period and managerial ownership with dilatory reaction of stock price and this relationship is meaningful.Also,accounting information quality moderates the relationship between managerial position duality and management ownership with dilatory reaction of stock price and the relationship is positive and meaningful.But accounting information quality as moderating agent do not have a significant effect on the relationship between managerial tenure period and dilatory reaction of stock price.

Keywords: managerial power-dilatory reaction of stock price -accounting information quality