دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدرضا موسوی، ۱۳۹۷

قدرت مدیرعامل و هزینه های نمایندگی با اثر تعدیلی مالکیت و نوع صنعت

بررسی رابطه قدرت مدیرعامل و هزینه های نمایندگی با اثر تعدیلی مالکیت و نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران هدف تحقیق حاضر می باشد که به منظور انجام آن سه فرضیه اصلی در نظرگرفته شد تا مشخص شود که آیا بین قدرت مدیرعامل و هزینه نمایندگی رابطه وجود دارد؟ آیا نوع صنعت بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و هزینه نمایندگی تاثیر دارد؟ آیا نوع مالکیت بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و هزینه نمایندگی تاثیر دارد؟ با توجه به فرضیات و قلمرو مکانی(که شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد) و قلمرو زمانی( بازه زمانی 1391 الی 1395) اطلاعات با استفاده از داده های موجود در نرم افزار ره آورد نوین و بررسی گزارش ها و¬ صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مراجعه به وبگاه رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزار Excel و Eviews انجام شده است. نتایج حاکی از این بود که نوع مالکیت بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و هزینه نمایندگی تاثیر دارد

کلیدواژه‌ها: قدرت مدیرعامل، هزینه نمایندگی، مالکیت

M.A. Thesis:

CEO power and agency costs with the moderating effect of ownership and type of industry

The purpose of this study is to investigate the relationship between CEO power and agency costs with the moderate effect of ownership and industry in companies Accepted to the Tehran Stock Exchange. In order to do this, three main hypotheses were considered to be identified. Is there a relationship between the CEO's power and the agency costs? Does the type of industry affect the relationship between CEO power and agency costs? Does ownership affect the relationship between CEO power and agency costs? According to the hypotheses and spatial domain (which includes companies accepted in the Tehran Stock Exchange) and the domain of time (period 2012 to 2016), The information was collected using the data contained in the Rahavard Novin software and the review of the reports and financial statements of the listed companies in Tehran Stock Exchange through the reference to the official website of Tehran Stock Exchange. Analyzing the data of this research and testing its hypotheses was done by Excel and Eviews software. The results indicated that the ownership type affects the relationship between CEO power and agency costs.

Keywords: CEO power, agency costs, ownership