دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: وحید ابراهیم زاده، ۱۳۹۸

قیمت سهام و حساسیت سرمایه گذاری با نقش تعدیلی تورم

در پژوهش های پیرامون بورس اوراق بهادار تهران بیشتر رابطه اطلاعات داخلی شرکت ها و وضعیت مالی آنها با قیمت سهام شرکت بررسی شده و کمتر به خود بازار به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت سهام شرکت توجه شده است.پژوهش حاضر به بررسی تأثیر قیمت سهام و تورم بر مخارج سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه¬ای شامل 109 شرکت از بین شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران طی یک دوره¬ی هفت ساله بین سال¬های 1390 تا 1396 انتخاب گردید که با استفاده از نرم افزار R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده¬های تابلویی می¬باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصدمی¬توان گفت بین قیمت سهام و مخارج سرمایه گذاری (بر اساس فرضیه اول) رابطه منفی معنی داری وجود داشته ولیتورم رابطه بین قیمت سهام و مخارج سرمایه گذاری (بر اساس فرضیه دوم)را تعدیل نمی کند.همچنین تورم نیز دارای اثر معنی داری بر مخارج سرمایه گذاری نمی باشد. بر اساس تئوری پرنده در دست مرتبط با تقسیم سود سهام، شرکت‌هایی که به دنبال سرمایه گذاری در پروژه ها هستند کمتر به سمت توزیع سود بین سهامداران خود تمایل دارند و به همین دلیل آن دسته از سهامداران که به دنبال دریافت سود هستند، سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که پروژه‌های سرمایه‌گذاری بیشتری دارند را رها کرده و سرمایه خود را به سمت شرکت‌های با توزیع سود بیشتر، روانه می‌کنند. لازم به ذکر است که از بین متغیرهای کنترلی فقط اندازه شرکت و نسبت سود پرداختی هر سهم با مخارج سرمایه گذاری دارای رابطه معنی دار بودند.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی:قیمت سهام، تورم، مخارج سرمایه گذاری

M.A. Thesis:

Stock prices and the sensitivity of investment with the moderating role of inflation

The present study investigates the effect of stock prices and inflation on the capital expenditures of companies accepted to Tehran Stock Exchange.In order to test the hypothesis, a sample of 109 companies was selected among companies accepted to the Tehran Stock Exchange during a seven-year period from 2011 to 2017, which was analyzed using R software.The method of research is multivariate regression using panel data.Based on the results of the research and statistical tests at the level of 5% error, there is a significant negative relationship between stock prices and capital expenditures (based on the first hypothesis)but inflation does not moderate the relationship between stock prices and capital expenditures (based on the second hypothesis). Inflation also has no significant effect on capital expenditures. Based on bird-in-hand theory of dividend, companies looking to invest in projects tend to be less likely to distribute earnings among their shareholders.And for this reason, those shareholders who are beleiving that a bird in the hand is worth, invest in companies that have more investment projects, and divert their capital to more profit-sharing companies.

Keywords: Key Words:Stock prices, inflation,capital expenditures