دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: فیض ابادی، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
با توجه به جایگاه و نقش مؤسسه¬های حسابرسی در تصمیم¬های استفاده¬کنندگان، کیفیت حسابرسی به عنوان عامل کلیدی در تهیه¬ی گزارش¬های حسابرسی ، مورد توجه استفاده¬کنندگان قرار می¬گیرد. پژوه ...


نویسنده: وفایی، سیدامیرحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
برخی از نیاز های بشری بی بدیل و غیر قابل اجتناب هستند اگر بخواهیم یکی از اصلی ترین و ضروری ترین نیاز های حیاتی انسان را نام ببریم بدون شک می توان گفت که امور پزشکی و دارویی از مهم ...


نویسنده: قادری، فرزاد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این پژوهش با هدف بررسی چابکی بازاریابی ، قابلیت نوآوری و عملکرد مالی با نقش تعدیلگرآشفتگی بازار صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – پیمایشی از ن ...


نویسنده: طالب الحق، محمود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در ...


نویسنده: فرمان بر، حمیدرضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تابع اعمال سیاست های مدیران در ارتباط با برنامه های بلند مدت بوده و زمانی روند صعودی را طی خواهد کرد که مدیران آن شرکت تمرکز کافی در ارتباط با اعمال سیا ...


نویسنده: نقابی، جواد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
در این پژوهش، نقش تئوری چرخه عمر شرکت در توضیح اجتناب مالیاتی، با در نظر گرفتن مرحله رکود به عنوان مرحله مبنا و تدوین چهار فرضیه با محوریت مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول از چرخه¬ی عم ...


نویسنده: ستوده، زینب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف این پژوهش بررسی رابطه¬ی بین مراحل مختلف چرخه¬ی عمر شرکت¬ها با محافظه¬کاری حسابداری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای این منظور داده¬های مربوط به ...


نویسنده: دلبری، سید علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده: با توجه به تصویب دستوالعمل مؤسسات معتمد بورس و با عنایت به تأثیر چرخش اجباری بر کیفیت و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی و همچنین نقطه نظرات مختلف در زمینه چگونگی تأثیر پذیری حق‌الزحمه‌ی ...


نویسنده: غم خوار، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۳
چکیده: از زمانی که بشر پا به عرصه تکنولوژی گذاشت و انسانها توانستند با وسایل ارتباطات جمعی به یکدیگر نزدیکتر شوند دیگر پرورش و رشد کودکان با آنچه که خانواده های سنتی می گفت ...