دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: دلبری، سید علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده: با توجه به تصویب دستوالعمل مؤسسات معتمد بورس و با عنایت به تأثیر چرخش اجباری بر کیفیت و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی و همچنین نقطه نظرات مختلف در زمینه چگونگی تأثیر پذیری حق‌الزحمه‌ی ...


نویسنده: غم خوار، سمیرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۳
چکیده: از زمانی که بشر پا به عرصه تکنولوژی گذاشت و انسانها توانستند با وسایل ارتباطات جمعی به یکدیگر نزدیکتر شوند دیگر پرورش و رشد کودکان با آنچه که خانواده های سنتی می گفت ...