دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیرا فیض ابادی، ۱۳۹۹

چرخش حسابرس ، کیفیت حسابرسی ،حق الزحمه ی حسابرسی و تمرکز بازار حسابرسی

با توجه به جایگاه و نقش مؤسسه¬های حسابرسی در تصمیم¬های استفاده¬کنندگان، کیفیت حسابرسی به عنوان عامل کلیدی در تهیه¬ی گزارش¬های حسابرسی ، مورد توجه استفاده¬کنندگان قرار می¬گیرد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر چرخش اجباری حسابرس بر کیفیت حسابرسی، حق الزحمه¬ی حسابرس و تمرکز بازار حسابرسی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. به این منظور اطلاعات مربوط به 140 شرکت فعال در بورس طی سال¬های 1393 تا 1397 جمع¬آوری و با استفاده از نرم¬افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. روش پژوهش برای فرضیه¬ها از نوع رگرسیون چندگانه و داده¬های تابلویی می¬باشد.. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری می¬توان گفت که بین چرخش اجباری حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. هم¬چنین بین چرخش اجباری حسابرس بر تمرکز بازار حسابرسی رابطه¬ی مثبت و معناداری یافت شد. اما بین چرخش اجباری حسابرس بر حق الزحمه¬ی حسابرسی رابطه¬ی معناداری یافت نشد. افزایش تغییر حسابرس، به توانایی حسابرس در ایفای نقش مهم اعتباردهی به صورت¬های مالی کمک می¬کند.

کلیدواژه‌ها: چرخش اجباری حسابرس، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه‌ی حسابرس، تمرکز بازار حسابرسی

M.A. Thesis:

audit firm rotation and audit quality٫ audit fees and audit market concentration

Considering the position and role of audit firms in users' decisions, audit quality is considered as a key factor in preparing audit reports. The present paper seeks to examine the effect of the mandatory audit firm rotation on audit quality, audit fees and audit market concentration of companies admitted to the Tehran Stock Exchange Deals. To this end, information was collected on 140 active companies in the stock market during the years 2014 to 2018 and analyzed using the software EVIEWS. The research method for the hypotheses are multivariate regression and the panel data. Based on the results of research and statistical tests, it can be said that there is a positive and significant relationship between the mandatory audit firm rotation and audit quality. Also, there is a positive and significant relationship between the mandatory audit firm rotation and audit market concentration. But, there is no a significant relationship between the mandatory audit firm rotation and audit fees. The increase in auditor change in recent years help the auditor's ability to play an important role in the financial statements.

Keywords: Mandatory Audit Firm Rotation, Audit Quality, Auditor Fee, Auditor Market Focus