دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدامیرحسین وفایی، ۱۳۹۸

چالش های مصادیق حقوقی دخالت در امور پزشکی

برخی از نیاز های بشری بی بدیل و غیر قابل اجتناب هستند اگر بخواهیم یکی از اصلی ترین و ضروری ترین نیاز های حیاتی انسان را نام ببریم بدون شک می توان گفت که امور پزشکی و دارویی از مهم ترین این نیاز ها است در زمان های گذشته افراد صرفا بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرد به نجام امور پزشکی و دارویی می نمودند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک ویا تخصص و تحصیلات خاصی نداشت با این حال امروزه با پیشرفت جوامع انسانی و تحول زندگی افراد با گسترش روز افزون علوم مختلف و ایجاد مراکزی همچون مدارس و دانشگاه ها اشتغال به این فنون نه تنها نیاز مند تحصیلات اکادمیک کردیده است،بلکه بعد از پایان تحصیلات نیز مغررات مدوم و خاصی به تصویب رسیده است دانش اموختکان رشته های پزشکی و دارویی ملزم اند که علاوه بر دارا بودن اقدام به اخذ پروانه رسمی استغال در زمینه رشته تحصیلی و تخصصی خود نمایند در غیر این صورت هر گونه اشتغال ان ها غیر قانونی محصوب می شود در حال حاضر این مغررات در اکثر کشور های جهان لازم اجرا است افرادی ک بدون اخذ پروانه اشتغال اقدام به دخالت غیر مجاز در امور پزشکی و دارویی می نمایند اعم از این که دارای تحصیلات و یا تخصص لازم باشند یا نباشند دارای مسولیت مدنی ویا کیفری ویا هر دو هستند ایران نیز از ای معغوله مجزا نیست و هرگونه اشتغال غیر قانونی در امور پزشکی و دارویی در این کشور واجد وصب مجرمانه بوده است و مرتکبین این نوع از جرایم به مجازات مغرر در قانون محکوم می شوند علاوه بر این این گونه جرایم نیز موجبات تشدید مجازات مرتکبین ان را فراهم می اورد.

کلیدواژه‌ها: مداخله، غیر مجاز، امور پزشکی، مصادیق حقوقی

M.A. Thesis:

challenges to the implications of the rights to unlicensed medical treatment

Some human needs arw unavoidable and unavoidable. Lf one of the most us; He is our Lord (and Guardian). If one of the most important and urgent needs of human beings is to be named, there is no doubt that medicine and medicine are among the most important of these. In the past, individuals pursued medical and pharmaceutical work solely on the basis of their personal interest and talents, and did not require any specialty or specialty or education. However, today, with the advancement of human societies and the evolution of people's lives, and with the increasing expansion of various sciences and the creation of centers such as schools and universities, employment of these techniques has not only necessitated academic education, but also after the completion of education certain special regulations. Has been approved. Medical and Pharmacy graduates are required to obtain formal employment licenses in addition to having the conditions required by law and being eligible, otherwise their employment is unlawful. it is possible. Currently, these regulations are applicable in most countries of the world, and those who engage in unauthorized interference in medical or pharmaceutical affairs without a work permit, whether or not they have the necessary education or expertise, have civil liability. Or criminal and Or they are both. Iran is also not exempt from this category and any unlawful employment (without an official license) in medical and pharmaceutical affairs in this country also qualifies as criminals and the perpetrators of these crimes are punishable by law. In addition, the repetition of such offenses also increases the punishment for the perpetrators.

Keywords: Interventions, Unauthorized, Medical Affairs, Challenges