دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمیدرضا فرمان بر، ۱۳۹۷

چرخش نوع فعالیت شرکت و پیش بینی عملکرد

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تابع اعمال سیاست های مدیران در ارتباط با برنامه های بلند مدت بوده و زمانی روند صعودی را طی خواهد کرد که مدیران آن شرکت تمرکز کافی در ارتباط با اعمال سیاست های مدیرتی را داشته باشند. پیش بینی عملکرد از طریق رویدادهای گذشته زمانی به نتیجه خواهد رسید که رویدادهای اتفاق افتاده در گذشته از یک روند ثابت و مبتنی بر برنامه ریزی قبلی تبعیت کرده باشند. در برخی موارد سبک فعالیت مدیران مبتنی بر تمایلات شخصی آن ها در جهت افزایش منافع مدیریتی خود بوده که این موضوع اطلاعات اشتباه در ارتباط با پیش بینی عملکرد را در اختیار سهامداران و سایر ذینفعان خواهد گذاشت. مدیران در راستای افزایش حق الزحمه مدیریتی خود، با استفاده از متغیرهای واسطه ای و مجازی اقدام به پیش بینی غیر واقعی عملکرد می کنند که این مقوله خود منجر به کاهش اعتبار حرفه ای آن ها خواهد شد و در نهایت باعث کاهش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام خواهد شد. ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر مستقیم سیاست های محافظه کارانه و جسورانه مدیران بوده و زمانی سیر صعودی را تجربه خواهند کرد که اعمال این سیاست ها در جهت افزایش منافع سهامداران باشد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر چرخش نوع فعالیت شرکت بر پیش بینی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا 1395 بررسی شده است (612 شرکت - سال). نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که چرخش نوع فعالیت بر پیش بینی عملکرد شرکت‌ها شرکت‌ها تاثیر منفی و معکوسی دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که چرخش حجم فعالیت بر پیش بینی عملکرد شرکت‌ها شرکت‌ها تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها: چرخش نوع فعالیت ، چرخش حجم فعالیت، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، پیش‌بینی عملکرد و پانل دیتا.

M.A. Thesis:

ty and predict performancetperformance

The equity market value depends on the implementation of managers' policies in relation to long-term plans, and when the managers of that company will have sufficient focus on applying management policies. Performance prediction through past events will result in events that have occurred in the past to follow a consistent trend based on prior planning. In some cases, the style of directors' activity is based on their personal preferences in order to increase their managerial interests, which will give stakeholders and other stakeholders inaccurate information about performance prediction. In order to increase their management revenues, using intermediate and virtual variables, they act as unrealistic predictions that will reduce their professional credibility and ultimately reduce the market value of equity will be. The value of the equity market is directly influenced by the conservative and courageous policies of the executives, and they will experience an upward trend when applying these policies to enhance the interests of shareholders. The purpose of this study was to investigate the effect of rotation of the company's type of activity on performance prediction in companies admitted to Tehran Stock Exchange. This research is library and analytical-Ali research and is based on the analysis of panel data (data panel). In this research, the financial information of 102 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 1395 (612 companies - a year) was investigated. The results of the research in relation to confirmation of the first hypothesis of the research show that the rotation of the type of activity has a negative and inverse effect on the prediction of the performance of the companies of the companies. Also, according to the analysis carried out in connection with the confirmation of the second hypothesis of the research, it can be concluded that the rotation of the volume of activity has a positive and direct effect on the prediction of the performance of the companies of the companies

Keywords: Rotation activity type, rotation activity volume, equity market value, performance prediction and da