دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جواد نقابی، ۱۳۹۶

چرخه ی عمر شرکت و اجتناب مالیاتی

در این پژوهش، نقش تئوری چرخه عمر شرکت در توضیح اجتناب مالیاتی، با در نظر گرفتن مرحله رکود به عنوان مرحله مبنا و تدوین چهار فرضیه با محوریت مراحل ظهور، بلوغ، رشد و افول از چرخه¬ی عمر شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. جهت پاسخگویی به این فرضیه‌ها، با استفاده از روش حذفی در قلمرو زمانی 1393-1388، از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 106 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید و با توجه به مبانی نظری مرتبط، به تبیین مدل و انتخاب متغیرها، پرداخته شده است. مراحل چرخه عمر شرکت ها از روش دیکنسون(2011)، تعیین گردیده است و اختلاف دفتری مالیات به عنوان نماینده ای برای اجتناب مالیاتی در نظر گرفته شده است. ما در این پژوهش قصد داریم تا ارتباط چرخه عمر و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده و در واقع نقش تئوری چرخه عمر در توضیح اجتناب مالیاتی را مورد تحلیل قرار دهیم. برای برآورد مدل رگرسیونی نیز بر پایه¬ی آزمون های F لیمر، روش پانل و بر مبنای آزمون هاسمن، اثرات تصادفی ملاک قرار گرفته است. و از این رو برازش مدل با بهره گیری از روش پانل با اثرات تصادفی انجام گردیده است. نتایج برآورد مدل‌ رگرسیونی نشان می‌دهد که اجتناب مالیاتی را می توان بواسطه¬ی مراحل مختلف چرخه¬ی عمر شرکت¬ها ردیابی نمود و در واقع تئوری چرخه عمر شرکت ها در توضیح درگیری شرکت ها در اجتناب مالیاتی توانمند می باشد. اجتناب مالیاتی در مراحل ظهور و افول، بیشتر از مرحله¬ی رکود و در مراحل رشد و بلوغ، کمتر از مرحله¬ی رکود می-باشد.

کلیدواژه‌ها: چرخه‌ی عمر شرکت، مرحله‌ی ظهور چرخه‌ی عمر، مرحله‌ی رشد چرخه‌ی عمر، مرحله‌ی بلوغ چرخه‌ی عمر، مرحله‌ی ا

M.A. Thesis:

Firm’s Life Cycle and Tax Avoidance

This study investigated the theoretical role of the company’s life cycle in explaining tax avoidance considering the stagnation stage as the basis stage and devising four hypotheses based on appearance, maturity, growth and decline stages of the company’s life cycle. In order to answer these hypotheses, 106 companies were selected as the sample among the companies accepted in Tehran stock market by using the elimination method during 2009-2015. Model design and selection of variables were conducted according to the related theoretical fundamentals. The life cycle stages of companies were determined from Dickenson method (2011), while the tax book difference was considered as a representative for tax avoidance. This study aims to examine the relationship between the life cycle and tax avoidance in Tehran stock market and in fact to analyze the theoretical role of the life cycle in explaining tax avoidance which is critical at this point. In addition, in order to estimate the regression model, stochastic effects were selected as criteria based on the F-limer test, Panel method and Hausman test. For this purpose, model fitness was conducted by using the Panel method with stochastic effects finallg Estimation results of the regression model show that tax avoidance may be tracked via various stages of the company’s life cycle. In fact, the company’s life cycle theory is able to explain companies’ involvement in tax avoidance. Tax avoidance in appearance and decline stages is more than the stagnation stage, while in growth and maturity stages; it is less than the stagnation one

Keywords: company’s life cycle, appearance stage of life cycle, growth stage of life cycle, maturity stage of