دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زینب ستوده، ۱۳۹۶

چرخه عمر شرکت و محافظه کاری حسابداری

هدف این پژوهش بررسی رابطه¬ی بین مراحل مختلف چرخه¬ی عمر شرکت¬ها با محافظه¬کاری حسابداری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای این منظور داده¬های مربوط به مرحله¬ی رشد، بلوغ و افول شرکت¬ها به عنوان معیارهای چرخه¬ی عمر شرکت¬ها و نیز محافظه¬کاری حسابداری طی یک دوره¬ی شش ساله بین سال¬های 1389 تا 1394 جمع¬آوری شد و با استفاده از نرم¬افزار آماری Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج در سطح اطمینان 95 درصد مبین رابطه¬ی مثبت و معناداری بین مرحله¬ی رشد عمر شرکت با محافظه¬کاری حسابداری می¬باشد. این رابطه را این¬گونه می¬توان تفسیر کرد که مؤسسه¬ها و شرکت¬ها با توجه به هر مرحله از چرخه حیات اقتصادی خود سیاست و خطی¬مشی مشخص را دنبال می¬کنند. این سیاست که به گونه¬ای در اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی آن¬ها منعکس می¬شود و آن¬ها را تحت تأثیر خود قرار می¬دهد از آن¬جا که در شرکت¬ها در مرحله¬ی رشد، میزان سرمایه¬گذاری در دارایی¬ها و پروژه¬های سرمایه¬ای روند صعودی دارد، استفاده از رویه¬های محافظه¬کارانه باعث افزایش ذخایر پنهان و در نتیجه ارائه کمتر سود در سال-های اولیه عمر دارائی و ارائه بیشتر سود و نیز ایجاد سود غیرعادی در سال¬های آتی می¬شود. در مورد رابطه مرحله بلوغ چرخه عمر شرکت با محافظه¬کاری حسابداری نتایج در سطح اطمینان 95 درصد مبین این واقعیت بود که بین مرحله بلوغ شرکت¬ها و محافظه¬کاری رابطه معناداری وجود ندارد. در مرحله بلوغ میزان سرمایه-گذاری در دارائی¬ها و پروژه¬های سرمایه¬ای نسبتاً ثابت، بنابراین صرف¬نظر از وجود یا نبود محافظه¬کاری میزان ذخایر پنهان تقریباً ثابت است. و اما بررسی رابطه بین مرحله افول چرخه عمر شرکت و محافظه حسابداری در سطح اطمینان 95% نشان از وجود رابطه معنادار و مثبت بین مرحله افول چرخه عمر شرکت و محافظه¬کاری حسابداری دارد و این رابطه را نیز این¬گونه می¬توان تفسیر کرد که در مرحله افول میزان سرمایه¬گذاری در دارائی-ها و پروژه¬های سرمایه¬ای روند نزولی دارد استفاده از رویه¬های محافظه¬کارانه باعث کاهش ذخایر پنهان و در نتیجه ارائه بیشتر سود در سال¬های اولیه¬ی عمر دارائی و ارائه کمتر سود و نیز کاهش سود غیرعادی در سال¬های آتی می¬گردد.

کلیدواژه‌ها: مرحله‌ی رشد شرکت‌ها، مرحله‌ی بلوغ، مرحله‌ی افول، محافظه‌کاری حسابداری

M.A. Thesis:

corporate life cycle and conservatism of accoanting

The purpose of this study is to investigate the relationship between different stages of a company's life cycle and accounting conservatism in the companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE). For this purpose, the data on growth, maturation, and decline stages of the companies were collected as a criterion for their' life cycle and accounting conservatism within a period of six years between 1389 and 1394. Then, they were analyzed using Eviews statistical software. The results at 95% confidence level showed a positive and significant relationship between the growth stage of the company's life cycle and accounting conservatism. This relation can be interpreted to mean that institutions and companies follow a specific policy according to each stage of their economic life cycle. Such policy is reflected in their accounting and financial reporting data and affects them. As companies in the growth stage have an increasing investment in assets and capital projects, the use of conservative procedures increases the hidden reserves, resulting in lower earnings in the early years of asset life and provide more profits and generate unusual profits in the coming years. Concerning the relationship between the stage of maturity of the company's life cycle and accounting conservatism, the results at 95% confidence level reflected the fact that there was no significant relationship between the maturity level of companies and conservatism. At the maturity stage, the amount of investment in assets and capital projects is relatively constant, therefore, regardless of the existence or absence of conservatism, the amount of hidden reserves is almost constant. However, the relationship between the decline phase of the company's life cycle and accounting conservatism at 95% confidence level indicates a significant and positive relationship between the phase of decline of the company's life cycle and accounting conservatism. This relationship can also be justified by a decline in the level of investment in assets and capital projects. On this stage, the use of conservative practices reduces hidden reserves, therefore provides more profit in the early years of asset life and providing less profit and reducing unusual profits in the coming years.

Keywords: : Growth Stage of ComCorporate growth stage, maturity stage, decline stage, accounting conservatism