دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زینب ستوده، ۱۳۹۶

چرخه عمر شرکت و محافظه کاری حسابداری

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها با محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور اطلاعات مربوط به مرحله رشد، بلوغ و افول شرکت ها به عنوان معیارهای چرخه ی عمر شرکت ها و نیز محافظه کاری حسابداری طی یک دوره شش ساله بین سال های 1389 تا 1394 جمع آوری شدو با استفاده از نرم افزار آماره EVIEWS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج در سطح اطمینان 95 درصد مبین رابطه معنی داری بین مرحله رشد و افول عمر شرکت با محافظه کاری حسابداری می باشد.اما بین مرحله بلوغ شرکت ها و محافظه کاری رابطه معنا داری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها: مرحله رشد شرکت ها ، مرحله بلوغ ، مرحله افول ، محافظه کاری حسابداری

M.A. Thesis:

corporate life cycle and conservatism of accoanting

The purpose of this study was to investigate the relationship between different stages of corporate life cycle with accounting conservatism in companies admitted to Tehran Stock Exchange. To this end, information about the growth phase, maturity and decline of companies as corporate life cycle criteria and accounting conservatism were collected over a period of six years between 2010 and 1394 and analyzed using EVIEWS statistical software. The results at 95% confidence level indicate a significant relationship between the growth stage and the decline of the company's life with accounting conservatism, but there was no significant relationship between corporate maturity and

Keywords: Corporate growth stage, maturity stage, decline stage, accounting conservatism