دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود طالب الحق، ۱۳۹۸

چالش های حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و اوراق بهادار ایران

از نظر حقوقی چالش های هایی در ارتباط با وضعیت سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران وجود دارد که مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است و دارای خصوصیاتی از قبیل : مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند.در این رابطه یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد بازار سرمایه است که از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست . امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایصدر مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیتهای ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید

کلیدواژه‌ها: بازار بورس ، اوراق بهادار ، سرمایه گذاری خارجی، چالش های حقوقی

M.A. Thesis:

Legal challenges of foreign investment in the stock market of Iran

From a legal point of view, there are challenges in relation to the status of foreign investment in Iranian law that has undergone various stages and has characteristics such as restrictive and rigorous rules to laws that are more favorable to foreign investors, and in Ultimately, special attention paid to the process of foreign investment, the features that have become special in any of the laws and regulations related to foreign investment. In this regard, one of the options that has a great potential for attracting foreign capital It is a capital market that has not gone away from the point of view of the legislature, and though In the legal sources of foreign investment in general, all sectors of the economy, including the capital market, were included in these laws, but in the recent periods and after the fourth development plan, this form of investment was viewed with a more specialized view, but what It is regrettable that in any legislative period, part of the capital market or its abilities has been neglected and, despite the existence of a special regulation on foreign investment in the capital market, the law of encouragement and protection of foreign investment In these cases, the duct is considered to be a duct. It has caused a lot of corrupt sequences, including the fact that, despite the essential principle of maintaining the integrity and integrity of the market, each part of the capital market under the rule of a different will of the legislator, for example, the exclusion of the executive code of article (c) Article 15 of the Law of the Fourth Development Plan, as well as the Foreign Investments Regulations in the Stock Exchange and the Non-Stock Market, refer to the Commodity Exchange, that all of these total deficits make it impossible to use all potential capability of foreign investment in the capital market. Or foreign investor considering the ambiguous situation and the exclusion of specialty regulations It has become confused over specific areas such as stock exchanges and therefore less willing to invest in its capital

Keywords: Stock Market, Securities, Foreign Investment, Legal Challenges