دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: زاهدثانی، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد ، و او که خالق و دوستدار زیبایی است این خصیصه را نیز در فطرت مخلوق خود ، بشر به ودیعه نهاده است . در میان قافله ی انسان ها نویسندگان و شاعرا ...


نویسنده: صالح ابادی، خاطره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
رساله ی پیش رو تحت عنوان « صور خیال در اشعار فریدون مشیری، فریدون توللی و گلچین گیلانی» است که از یک پیشگفتار و سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست شامل تاریخچه ، اهمیت و فایده ی علوم ب ...


نویسنده: علوی پادر، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
موضوع این رساله بررسی صنایع بدیعی در قصاید انوری است. هدف از انتخاب موضوع این رساله ، ابتدا تبحّر یافتن خودم در این زمینه بود، چرا که باید رسالت خطیر معلمی را در حدّ توان به بهتری ...


نویسنده: حسین ابادی، علی رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
این رساله از یک پیشگفتار و از چهار بخش تشکیل شده است ؛بخش اوّل به اهمیّت و فایدة علوم بلاغی و تاریخ علم بیان در زبان عربی و فارسی پرداخته و در بخش دوم دربارة زیبایی و صور خیال و ...


نویسنده: بیک محمدی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
این رساله با هدف بررسی صور خیال در شعر سه تن از شاعران بعد از انقلاب ( امین پور ، قزوه و گرمارودی ) انجام شده که دارای یک پیشگفتار و پنج فصل می باشد. در فصل اوّل به طور اجما ...


نویسنده: نوری، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
رساله‌ی‌ حاضر به منظور بررسی گونه‌های مختلف صورخیال «تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تشخیص، سمبل، بیان پارادوکسی، ایهام واغراق» در اشعار نیمایوشیج نگارش یافته است و قصد دارد با بررسی ...


نویسنده: فهیمی علی اباد، برات اله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۸
مسعود سعد سلمان شاعر بزرگ و توانای غزنوی و سلجوقی در نیمه ی دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم می زیسته است او در اکثر قالبهای شعری طبع آزمایی کرده است اما بیشترین شهرت او به قصایدش می با ...


نویسنده: سنائی، علی اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۸
رساله ای که هم اکنون تحت عنوان « صور خیال در اشعار سلمان ساوجی» پیش روی خود دارید ، پایان نامه ی درجه ی کارشناسی ارشد این جانب است که ،در سه بخش کلی پیرامون شخصیت شعری ...


نویسنده: افشارراد، مهری ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۸
رساله ای که اکنون با عنوان «صورخیال در اشعار خواجوی کرمانی» در اختیار ادب دوستان قرار دارد ، به عنوان پایان نامه ی تحصیلی خود انتخاب نموده و آن را به انجام رسانده است. در ...


نویسنده: اسحاقیان، مرتضی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۸
غزلیات جامی شعری است روشن اما آرام و بی سرو صدا مثل جویباری که از دشت هموار می گذرد ، حرکت می کند و در بستر شناخته ی سنت های کهن راه خود را پیش می گیرد. نه از سنت های کهن سرمی تابد ...