دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: نمدچیان، جعفر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
چکیده انقلاب ها پدیده های بین المللی هستند، زیرا ایده هایشان انتشار می یابند. وقتی ایده های انقلابی به دیگر کشورها سرایت می کنند به پیشبرد انقلاب ها کمک و امواج جدیدی از خیزش های ...


نویسنده: زاهدثانی، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد ، و او که خالق و دوستدار زیبایی است این خصیصه را نیز در فطرت مخلوق خود ، بشر به ودیعه نهاده است . در میان قافله ی انسان ها نویسندگان و شاعرا ...


نویسنده: صالح ابادی، خاطره ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
رساله ی پیش رو تحت عنوان « صور خیال در اشعار فریدون مشیری، فریدون توللی و گلچین گیلانی» است که از یک پیشگفتار و سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست شامل تاریخچه ، اهمیت و فایده ی علوم ب ...


نویسنده: علوی پادر، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
موضوع این رساله بررسی صنایع بدیعی در قصاید انوری است. هدف از انتخاب موضوع این رساله ، ابتدا تبحّر یافتن خودم در این زمینه بود، چرا که باید رسالت خطیر معلمی را در حدّ توان به بهتری ...


نویسنده: حسین ابادی، علی رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
این رساله از یک پیشگفتار و از چهار بخش تشکیل شده است ؛بخش اوّل به اهمیّت و فایدة علوم بلاغی و تاریخ علم بیان در زبان عربی و فارسی پرداخته و در بخش دوم دربارة زیبایی و صور خیال و ...


نویسنده: بیک محمدی، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
این رساله با هدف بررسی صور خیال در شعر سه تن از شاعران بعد از انقلاب ( امین پور ، قزوه و گرمارودی ) انجام شده که دارای یک پیشگفتار و پنج فصل می باشد. در فصل اوّل به طور اجما ...


نویسنده: نوری، اعظم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۹
رساله‌ی‌ حاضر به منظور بررسی گونه‌های مختلف صورخیال «تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تشخیص، سمبل، بیان پارادوکسی، ایهام واغراق» در اشعار نیمایوشیج نگارش یافته است و قصد دارد با بررسی ...


نویسنده: فهیمی علی اباد، برات اله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۸
مسعود سعد سلمان شاعر بزرگ و توانای غزنوی و سلجوقی در نیمه ی دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم می زیسته است او در اکثر قالبهای شعری طبع آزمایی کرده است اما بیشترین شهرت او به قصایدش می با ...


نویسنده: سنائی، علی اکبر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۸
رساله ای که هم اکنون تحت عنوان « صور خیال در اشعار سلمان ساوجی» پیش روی خود دارید ، پایان نامه ی درجه ی کارشناسی ارشد این جانب است که ،در سه بخش کلی پیرامون شخصیت شعری ...


نویسنده: افشارراد، مهری ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۸۸
رساله ای که اکنون با عنوان «صورخیال در اشعار خواجوی کرمانی» در اختیار ادب دوستان قرار دارد ، به عنوان پایان نامه ی تحصیلی خود انتخاب نموده و آن را به انجام رسانده است. در ...