دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم زاهدثانی، ۱۳۸۹

صناعات بدیعی و صور خیال در شعر قا آنی

خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد ، و او که خالق و دوستدار زیبایی است این خصیصه را نیز در فطرت مخلوق خود ، بشر به ودیعه نهاده است . در میان قافله ی انسان ها نویسندگان و شاعران زیبایی در کلام و گفتار را برگزیده اند و همواره سعی در زیبا کردن سخن و گفتار خود داشته اند و برای رسیدن به این مقصود از صور گوناگون خیال و آرایه های بدیع بهره جسته اند . این رساله نیز درباره ی آرایه های بدیع و صور خیال در شعر قاآنی است که در چهار فصل و هر فصل درچند بخش تنظیم و نوشته شده است . فصل اول : شامل زندگی ، آثار ، سبک شاعر ، معرفی معاصران وی و ارزیابی شعر و ادبیّات در دوره ی بازگشت و دوره ی قاجاریّه فصل دوم : در ابتدا دیباچه ای بر علم بلاغت و رابطه ی بدیع با زیباشناسی و روان شناسی ، سپس مقدمه ای بر بدیع و ورود صنایع بدیعیه به نظم و نثر فارسی مطرح گردیده ، و در پایان این فصل بررسی صناعات بدیعی در شعر قاآنی تحت عنوان بدیع لفظی و بدیع معنوی به نگارش درآمده است . فصل سوم : مطالبی در باب علم بیان و هدف و فایده ی آن و نیز مقدمه ای بر صور خیال و عوامل مهم که در آفرینش این صورت های خیال انگیز دخالت دارند نوشته شده است و در بخش پایانی نیز به عناصر سازنده ی صور خیال و بررسی آن در شعر قاآنی پرداخته شده است . فصل چهارم : نتیجه گیری بدست آمده از پژوهش بیان شده است

کلیدواژه‌ها: