دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی بیک محمدی، ۱۳۸۹

صورخیال در شعر سه تن از شاعران بعد از انقلاب ( قیصر امین پور، موسوی گرمارودی و علیرضا قزوه )

این رساله با هدف بررسی صور خیال در شعر سه تن از شاعران بعد از انقلاب ( امین پور ، قزوه و گرمارودی ) انجام شده که دارای یک پیشگفتار و پنج فصل می باشد. در فصل اوّل به طور اجمال به تعریف شعر و عوامل مؤثر در آن از قبیل عاطفه ، تخیّل و زبان پرداخته شده است. در فصل دوم تغییر و تحوّل شعر فارسی بعد از انقلاب مشروطه ، مردمی شدن ادبیات و ... بررسی شده است. فصل سوم درباره ی شعر بعد از انقلاب ، عمده ترین مضامین شعری این دوره ، قالب های رایج در شعر ، نگاهی به شعر معاصر پس از جنگ و شرح زندگی شاعران مورد نظر است . فصل چهارم اختصاص دارد به عنصر خیال ، تعریف های پیشینیان و کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده است به اضافه عوامل مؤثردرصورخیال از قبیل طبیعت ،رنگ،حس آمیزی و... در فصل پنجم که اساسی ترین فصل این رساله است صور خیال ( تشبیه،استعاره،تشخیص، مجاز و کنایه) درشعر این سه شاعر یاد شده به طور جداگانه بررسی شده است و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که صور خیال در شعر این شاعران از هماهنگی خاصی برخوردار است و توجّه خاص آن ها از انواع صورخیال به عنصر استعاره آن هم از نوع مکنیّه و تشخیص است.

کلیدواژه‌ها: