دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: خاطره صالح ابادی، ۱۳۸۹

صورخیال در اشعار ( فریدون مشیری، فریدوت توللی و گلچین گیلانی )

رساله ی پیش رو تحت عنوان « صور خیال در اشعار فریدون مشیری، فریدون توللی و گلچین گیلانی» است که از یک پیشگفتار و سه بخش تشکیل شده است. بخش نخست شامل تاریخچه ، اهمیت و فایده ی علوم بلاغی و تعاریف آن از دیدگاه علمای بلاغت و مباحثی درباره ی صور خیال و تصاویر شعری در شعر مکتب رمانتیسم است. بخش دوم دربرگیرنده ی تحقیقی کوتاه درباره ی زندگی ، شعر و شخصیت سه شاعر معاصر (فریدون مشیری، فریدون توللی وگلچین گیلانی) می باشدونهایتاً بخش سوم که مهم ترین و اصلی ترین بخش این رساله است ، انواع صور خیال ( شامل تشبیه ، استعاره ، تشخیص ، مجاز ، کنایه ، اغراق ، پارادوکس و حس آمیزی) در شعر این شاعران مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: