دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جعفر نمدچیان، ۱۴۰۰

صدور انقلاب اسلامی از دیدگاه فقهای معاصر

چکیده انقلاب ها پدیده های بین المللی هستند، زیرا ایده هایشان انتشار می یابند. وقتی ایده های انقلابی به دیگر کشورها سرایت می کنند به پیشبرد انقلاب ها کمک و امواج جدیدی از خیزش های انقلابی را خلق می کنند. انقلاب اسلامی ایران نیز در مدعایِ تغییر نظم بین المللی هم جهت با سایر انقلاب های جهان است. در این پژوهش با رویکرد تحلیلی به تبیین اهداف، ابزار و خط مشی مورد توجه علمای معاصر پرداخته خواهد شد. مقصود از علمای معاصر امام خمینی (ره)، امام خامنه ای (مدظله العالی) و خبرگان رهبری که از مجموعه ی علما و فقها تشکیل شده است می باشد. اهداف صدور انقلاب و رویکرد در نظر گرفته شده از منظر علما و فقها ذکر شده است. همچنین عملکرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه صدور انقلاب اسلامی از ابتدا تا کنون بررسی شده است. واژگان کلیدی: صدور، علما و فقها معاصر، انقلاب، انقلاب اسلامی. واژگان کلیدی: صدور، علما و فقها معاصر، انقلاب، انقلاب اسلامی.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: صدور، علما و فقها معاصر، انقلاب، انقلاب اسلامی.

M.A. Thesis:

sodor enghelab eslami az didgah foghahaye maaser

Abstract Revolutions are international phenomena, because their ideas are published. When revolutionary ideas spread to other countries, the advancement of revolutions creates new waves and waves of revolutionary rise. The Islamic Revolution of Iran is also in claim to change the international order, with other revolutions in the world. In this research, with the descriptive-analytical approach to explaining the goals, tools and policies of contemporary scholars will be addressed. The purpose is from contemporary scholars of Imam Khomeini, Ayatollah Khamenei and experts of the country from the scholars of the scholars. The objectives of the revolution and the approach are considered from the perspective of the scholars. Also, the performance of the Islamic Republic of Iran has been reviewed since the beginning of the Islamic Revolution. Keywords: Issuant, Contemporary Schools, Revolution, Islamic Revolution of Iran Keywords: Issuant, Contemporary Schools, Revolution, Islamic Revolution of Iran Keywords: Issuant, Contemporary Schools, Revolution, Islamic Revolution of Iran Keywords: Issuant, Contemporary Schools, Revolution, Islamic Revolution of Iran

Keywords: Keywords: Issuant, Contemporary Schools, Revolution, Islamic Revolution of Iran