دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی رضا حسین ابادی، ۱۳۸۹

صورخیال در غزلیات عبید زاکانی

این رساله از یک پیشگفتار و از چهار بخش تشکیل شده است ؛بخش اوّل به اهمیّت و فایدة علوم بلاغی و تاریخ علم بیان در زبان عربی و فارسی پرداخته و در بخش دوم دربارة زیبایی و صور خیال و شیوه های آفرینش سخن ادبی و سیر اجمالی غزل در ادبیّات فارسی ودر بخش سوم به معرّفی عبید زاکانی پرداخته شده و در بخش چهارم که بخش اصلی این رساله است انواع صور خیال شعر فارسی،شامل تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه و به طور ا جمال آرایه های بدیعی در غزلیّات عبید زاکانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش ،بررسی و تحلیل و شناسایی صور خیال شعر فارسی در غزلیّات یکی از برجسته ترین شاعران طنز پرداز قرن هشتم ، عبید زاکانی است. در پایان نتیجه گیری کلی ،منابع و مآخذ مورد استفاده معرّفی شده است. منابع اصلی این تحقیق ، در درجة اول ،امّهات کتب بلاغت فارسی و عربی وسپس کتاب های استادان برجستة زبان و ادبیّات فارسی بوده است.

کلیدواژه‌ها: زیبایی ،بلاغت ، بیان، تشبیه ، استعاره ،مجاز ، کنایه ،بدیع