دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم نوری، ۱۳۸۹

صور خیال در شعر نیما

رساله‌ی‌ حاضر به منظور بررسی گونه‌های مختلف صورخیال «تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تشخیص، سمبل، بیان پارادوکسی، ایهام واغراق» در اشعار نیمایوشیج نگارش یافته است و قصد دارد با بررسی اشعار نیمایوشیج نمونه‌هایی را به عنوان شاهد مثال ارائه نموده وبه تحلیل و دسته‌بندی آن‌ها بپردازد. روش تحقیق در این گفتار کتابخانه‌ای بوده است، نتایج به دست آمده به روش توصیفی وتحلیلی طبقه‌بندی و ارائه شده‌اند. این رساله از یک پیشگفتار و چهار بخش و هشت فصل تشکیل شده است. بخش اوّل که به کلّیّات ومبانی نظری تحقیق پرداخته است شامل دو فصل است که در فصل اوّل به شعر نو و پیشینه‌ی تاریخی آن پرداخته شده و فصل دوم در رابطه با سال‌شمار زندگی نیمایوشیج نوشته شده‌است. بخش دوم در رابطه با ویژگی‌های سبکی و زبانی و درون مایه‌ای شعر نیمایوشیج گفتگو شده است و از دو فصل تشکیل شده‌است. در فصل اوّل این بخش ویژگی‌های سبکی و زبانی شاعر مورد بررسی قرار گرفته است و فصل دوم به ویژگی‌های محتوایی و درون مایه‌ای شعر نیمایوشیج پرداخته‌است و فصل سوم سه تن از شاعران شعر نیمایی را معرفی کرده است. بخش سوم که فصل ششم است بدیع و آرایه‌های ادبی به کار رفته، در شعر نیمایوشیج را مورد بررسی قرار داده است. بخش اصلی این رساله بخش چهارم است که دارای دو فصل است که در آن صور خیال در شعر نو و صور خیال «تشبیه،استعاره، مجاز،کنایه، تشخیص، سمبل، بیان پارادوکسی، ایهام و اغراق» در شعرنیمایوشیج مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان نتایج ویافته‌های تحقیق نگاشته شده‌است.

کلیدواژه‌ها: شعر نو، نیمایوشیج، صور خیال، تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه، تشخیص، سمبل و بیان پارادوکسی.