دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: برهانی، سیدمحمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۹
? ?ْی ? ل?اث ?َی? ?، ? ا? ?ِىلا ??? ئ?ی د? ث? ?? ?ی ? ? ?? ?ى ى ?ٍ? ? ?? ?َ ? ث?ب? ثب ع?و ش?? ىَ ? ا ? ا ه ?ا? ، ?ْ ?ب ?? ی آ ?ش ? ا ?ّ?یا ?? ، ضی ا?ش ?بث ?، ضی اس ?َ ?ّ، س ???? ...


نویسنده: ماهور، میترا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تصمیم¬های سرمایه¬گذاری یکی از مهم¬ترین تصمیم¬هایی است که شرکت¬ها اتخاذ می¬کنند. با داشتن اطلاعات بهتر، مدیران باید تصمیم¬های آگاهانه¬تری بگیرند که منجر به نتایج بهتری شود. پژوهش حا ...


نویسنده: بهادران، امیرمسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – همبستگی است. روش گ ...


نویسنده: کیوانلوشهرستانکی، مینا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در تحقیق حاضر، محقق سعی در بررسی جنبه های هویت حرفه ای و جنسیت معلمان انگلیسی بر موفقیت معلمان از دیدگاه دانش آموزان در سبزوار و جوین ، ایران داشته است. این مطالعه با بررسی چگونگی ...


نویسنده: طالبیان، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
حق الزحمه حسابرسی آثار متفاوتی برفرایند حسابرسی، کیفیت سود ، کیفیت حسابرسی،بحرانهای مالی و ... دارد و کاهش آن نیز این متغیرهارا تحت تاثیر قرار خواهد داد مثلا ممکن است حسابرس در رق ...


نویسنده: عربشاهی، بتول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
کتاب‌شناسی‌ها از جمله مآخذی هستند که می‌توانند به پژوهش‌گران در جهت دست‌یابی به منابع مورد نیاز کمک نمایند. از جمله‌ی این کتاب‌شناسی‌ها، کتاب‌شناسی توصیفی است. در کتاب‌شناسی توصیفی ...


نویسنده: صادقی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
طراحی و تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی، رویکردی مشابه با کنترل کننده‌های تطبیقی و با تکیه بر توان استنتاج سیستم‌های فازی ایجاد شده است که در هر لحظه از زمان، برای مقادیر ...


نویسنده: محبی نجم ابادی، سیروس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
به منظور بررسی کمی سازی حرکت نیتروژن بر روی گیاه رازیانه آزمایشی صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار که فاکتور اول شامل تاریخ کاشت در سه سطح (23 اسفند 96، 8 فرور ...


نویسنده: جلالی، مهدی ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
هدف از این تحقیق، تولید نان فاقد گلوتن بر پایه آرد ذرت طبیعی و آرد ذرت حرارت دیده در مایکروویو و به کمک صمغ بالنگوشیرازی (صفر، 1 و 2 درصد) و شدت امواج فراصوت (صفر، 30 و 70 درصد) ب ...


نویسنده: زنده دل سیوکی، حسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۷
رایانش ابری مدل ذخیره سازی و مدیریت داده ها را برای برنامه های کاربردی و مقیاس پذیر، زمان بلادرنگ، مبتنی بر اینترنت که نیازهای کاربران نهایی را برآورده می کند، تغییر داده است. بیشت ...