دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: غفاری اصل، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کارایی بازار سهام و کیفیت سود با نقش تعدیلی کارایی سرمایه گذاری و بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژو ...


نویسنده: استاجی، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۴۰۰
هزینهی سرمایه یکی از مفاهیمی است که همواره مورد توجه صاحب نظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. این پژوهش درصدد بررسی تأثیر کیفیت اقلام ...


نویسنده: مختاریان، میترا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۴۰۰
در این پژوهش فرآیند گسترش ماندگاری فیل? ماهی سالمون ایرانی برپای? پوشش خوراکی کنسانتر? پروتئین آب پنیر حاوی غلظت‌های گوناگون عصار? آبی خشک شد? گلبرگ زعفران مطالعه شد. در مرحل? اول ...


نویسنده: برهانی، سیدمحمدحسین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم پایه، ۱۳۹۹
? ?ْی ? ل?اث ?َی? ?، ? ا? ?ِىلا ??? ئ?ی د? ث? ?? ?ی ? ? ?? ?ى ى ?ٍ? ? ?? ?َ ? ث?ب? ثب ع?و ش?? ىَ ? ا ? ا ه ?ا? ، ?ْ ?ب ?? ی آ ?ش ? ا ?ّ?یا ?? ، ضی ا?ش ?بث ?، ضی اس ?َ ?ّ، س ???? ...


نویسنده: ماهور، میترا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
تصمیم¬های سرمایه¬گذاری یکی از مهم¬ترین تصمیم¬هایی است که شرکت¬ها اتخاذ می¬کنند. با داشتن اطلاعات بهتر، مدیران باید تصمیم¬های آگاهانه¬تری بگیرند که منجر به نتایج بهتری شود. پژوهش حا ...


نویسنده: بهادران، امیرمسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هدف اصلی از پژوهش حاضر تحلیل تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – همبستگی است. روش گ ...


نویسنده: کیوانلوشهرستانکی، مینا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
در تحقیق حاضر، محقق سعی در بررسی جنبه های هویت حرفه ای و جنسیت معلمان انگلیسی بر موفقیت معلمان از دیدگاه دانش آموزان در سبزوار و جوین ، ایران داشته است. این مطالعه با بررسی چگونگی ...


نویسنده: طالبیان، معصومه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
حق الزحمه حسابرسی آثار متفاوتی برفرایند حسابرسی، کیفیت سود ، کیفیت حسابرسی،بحرانهای مالی و ... دارد و کاهش آن نیز این متغیرهارا تحت تاثیر قرار خواهد داد مثلا ممکن است حسابرس در رق ...


نویسنده: عربشاهی، بتول ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
کتاب‌شناسی‌ها از جمله مآخذی هستند که می‌توانند به پژوهش‌گران در جهت دست‌یابی به منابع مورد نیاز کمک نمایند. از جمله‌ی این کتاب‌شناسی‌ها، کتاب‌شناسی توصیفی است. در کتاب‌شناسی توصیفی ...


نویسنده: صادقی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۸
طراحی و تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی، رویکردی مشابه با کنترل کننده‌های تطبیقی و با تکیه بر توان استنتاج سیستم‌های فازی ایجاد شده است که در هر لحظه از زمان، برای مقادیر ...