دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه استاجی، ۱۴۰۰

کیفیت اقلام تعهدی، رفتارهای تجاری سرمایه گذاران نهادی و هزینه ی سرمایه

هزینهی سرمایه یکی از مفاهیمی است که همواره مورد توجه صاحب نظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. این پژوهش درصدد بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و رفتارهای تجاری سرمایهگذاران نهادی بر هزینهی سرمایهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این پژوهش برای محاسبهی ریسک اطلاعات از کیفیت اقلام تعهدی استفاده گردید. بهاین منظور اطلاعات مربوط به 131 شرکت فعال در بورس طی سالهای 1394 تا 1398 جمعآوری و با استفاده از نرمافزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره و دادههای تابلویی میباشد. بر اساس یافتههای پژوهش و آزمونهای آماری میتوان گفت که بین کیفیت اقلام تعهدی و رفتار تجاری سرمایه گذاران نهادی رابطهی منفی و معناداری وجود دارد. کیفیت اقلام تعهدی پایین، میزان نزدیکی سود با جریان های نقدی را کاهش داده و موجب افزایش ریسک سرمایه گذار در ارتباط باتصمیم گیری در مورد شرکت یا شرکت های خاص می گردد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینهی سرمایه رابطهی منفی و معناداری وجود دارد. هر قدر کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، از میزان ابهام در برآورد بازده مورد انتظار کاسته شده و ریسک اطلاعاتی کاهش خواهد یافت. انتظار میرود اطلاعات با کیفیت بالاتر اثر مطلوبی بر انتظارات سرمایه گذاران از بازده مورد انتظار )هزینهی سرمایه( داشته باشند واژههای کلیدی: کیفیت اقلام تعهدی، رفتارهای تجاری سرمایهگذاران نهادی و هزینهی سرمایه.

کلیدواژه‌ها: