دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: میترا ماهور، ۱۳۹۹

کیفیت بالای فن آوری اطلاعات و تصمیم های سرمایه گذاری

تصمیم¬های سرمایه¬گذاری یکی از مهم¬ترین تصمیم¬هایی است که شرکت¬ها اتخاذ می¬کنند. با داشتن اطلاعات بهتر، مدیران باید تصمیم¬های آگاهانه¬تری بگیرند که منجر به نتایج بهتری شود. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر فن آوری اطلاعات بر تصمیم گیری سرمایه گذاری شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. به این منظور اطلاعات مربوط به 140 شرکت فعال در بورس طی سال¬های 1392 تا 1397 جمع¬آوری و با استفاده از نرم¬افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون چندگانه و داده¬های تابلویی می¬باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری می¬توان گفت که بین فن آوری اطلاعات و سرمایه گذاری غیرعادی رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد. هم¬چنین با توجه به این که بیش سرمایه¬گذاری و کم¬سرمایه¬گذاری به عنوان شاخصه¬ای از سرمایه¬گذاری غیرعادی تلقی می-گردد، بین فن آوری اطلاعات و بیش سرمایه گذاری رابطه¬ی منفی و معناداری یافت شد. اما بین فن آوری اطلاعات و کم سرمایه¬گذاری رابطه¬ی معناداری یافت نشد. فن¬آوری اطلاعات زمینه را برای جمع¬آوری و انتشار اطلاعات به موقع بیشتر به مدیران که منجر به افزایش توانایی آن¬ها در پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم¬گیری می شود، فراهم می سازد و این امر در بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران بسیار مؤثر می باشد.

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی: فن آوری اطلاعات، سرمایه گذاری غیرعادی، بیش سرمایه گذاری، کم سرمایه گذاری

M.A. Thesis:

High quality information technology and investment decisions

Investment decisions are one of the most important decisions that companies make. With better information, managers need to make more informed decisions that lead to better results. The present study investigates the effect of information technology on the investment decision of companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, information related to 140 companies active in the stock exchange during the years 1392 to 1397 was collected and statistically analyzed using Ivory statistical software. The research method is multiple regression and panel data. Based on the results of research and statistical tests, it can be said that there is a significant and negative relationship between information technology and abnormal investment. Also, due to the fact that over-investment and under-investment are considered as indicators of abnormal investment, a negative and significant relationship was found between information technology and over-investment. But no significant relationship was found between information technology and low investment. Information technology provides the basis for more timely collection and dissemination of information to managers, which leads to an increase in their ability to process and analyze information for decision-making, and this in improving the quality of decision-making. Getting managers is very effective

Keywords: Keywords: information technology, abnormal investment, overinvestment, underinvestment