دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی غفاری اصل، ۱۴۰۰

کارایی بازار سهام و کیفیت سود

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کارایی بازار سهام و کیفیت سود با نقش تعدیلی کارایی سرمایه گذاری و بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری متشکل از 123 شرکت طی سال‌های 1392 تا 1398 است. روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش های شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه¬ی حسابداری است و ازنظر ماهیت اجرا، پژوهش حاضر کاربردی است. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بر اساس روش پس رویدادی با استفاده از نرم‌افزار ایویوز نسخه دهم صورت گرفته است. نتایج آزمون فرضیه¬ی اول پژوهش نشان داد که بین کارایی بازار سهام و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه¬ی معناداری وجود دارد. با توجه به سطح معناداری به‌دست‌آمده و کمتر از 0.05 می‌توان اظهار داشت که فرضیه ی اول پژوهش موردپذیرش واقع گردید؛ و نتیجه به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه ی دوم نشان‌دهنده¬ی آن است که کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر معناداری بر رابطه¬ی بین کارایی بازار سهام و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با توجه به سطح معناداری به‌دست‌آمده و کمتر از 0.05می‌توان اظهار داشت، فرضیه ی دوم پژوهش موردپذیرش واقع گردید؛ و همچنین از نتایج فرضیه ی سوم پژوهش می توان این گونه استدلال کرد که بحران مالی تأثیر معناداری بر رابطه ی بین کارایی بازار سهام و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. با توجه به سطح معناداری به‌دست‌آمده و کمتر از 0.05می‌توان اظهار داشت که فرضیه ی سوم پژوهش موردپذیرش واقع گردید.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Stock market efficiency, profit quality

The purpose of this study is to investigate the relationship between stock market efficiency and earnings quality with the moderating role of investment efficiency and financial crisis in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of the present study includes companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical sample consists of 123 companies during the years 1392 to 1398. The method of the present study is quasi-experimental and post-event research in the field of accounting and in terms of the nature of implementation, the present study is applied. Data analysis was performed based on post-event method using Ives software version 10. The results of testing the first hypothesis of the research showed that there is a significant relationship between stock market efficiency and the quality of profits of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Considering the level of significance obtained and less than 0.05, it can be stated that the first hypothesis of the research was accepted; And the result obtained from the test of the second hypothesis shows that the efficiency of investment has a significant effect on the relationship between stock market efficiency and the quality of profits of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Given the level of significance obtained and less than 0.05 can be stated, the second hypothesis of the research was accepted; Also, from the results of the third hypothesis of the research, it can be argued that the financial crisis has a significant effect on the relationship between stock market efficiency and the quality of profits of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Considering the level of significance obtained and less than 0.05, it can be stated that the third hypothesis of the research was accepted. Keywords: stock market efficiency, profit quality, investment efficiency, financial crisis.

Keywords: Stock market performance-earnings quality-financial crisis-investment efficiency