دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: کلاته، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
عدم وجود نظارت کافی منجر به ایجاد نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی می‌شود که این امر به نوبه‌ی خود محیط مناسبی را برای تقلب، سوء استفاده و هدر رفتن، ارائه می‌کند. هدف اصلی این پژوهش، ...


نویسنده: خسروجردی، خسرو ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از رفتارهای شایع مصرف کنندگان، تغییر برند یا همان هزینه های سوئیچینگ می باشد. این رفتار خرید مشتریان، باعث می شود تا آنها از خرید محصول با برند همیشگی اجتناب کرده و محصول یا ...


نویسنده: کیوانلو، داود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تحقیق حاضر به بررسی وضوح خودانگاری و رفتار مصرف کننده در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شهر مشهد پرداخته است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلی ...


نویسنده: حطیطه، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تنوع موضوعات قراردادی وگسترة وس?ع آن، باعث شده که حقوق حاکم برآن، در حقوق ب?ن‌الملل‌خصوص?، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. از گذشته اعمال حقوقی طرفینی در اشکال قرارداد، پیمان، ع ...


نویسنده: حداد، شاداب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این مطالعه به بررسی بررسی ارتباط ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مدت صدور گزارش حسابرسی و کیفیت افشا اطلاعات می پردازد. برای این منظور تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوا ...


نویسنده: محمدی اراسته، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
در این پژوهش، سوسپانسیونی از عصاره انگورهای عسکری با پوست نرم رویی پسته اوحدی و کله قوچی؛ و سپس .(T4 ،T3 ،T2 ،T سوسپانسیونی از عصاره انگورهای سلطانی با پوست نرم رویی پسته اوحدی و ک ...


نویسنده: فرامرزی، کوکب لقا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
با توجه به گستردگی شرکت‌های سهامی و پیچیدگی صورت‌های مالی، استفاده‌کنندگان و ذینفعان صورت‌های مالی، توان لازم به منظور درک صحیح گزارش‌ها و کشف تحریفات بااهمیت احتمالی صورت‌های مال ...


نویسنده: مقدم زاده، حمید رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اگر رئیس هیات مدیره در شرکتی با سابقه کاری بیشتر فعال باشد، معمولا باعث افزایش مدیریت سود در آن شرکت خواهد شد (علی و ژانگ.)2015 ، 1هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های رئیس هیات مد ...


نویسنده: تاج ابادی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی و توسعه‌ای شرکت‌ها، بسط و توسعه کارایی سرمایه‌گذاری‌های آنها است، چراکه در تحت این شرایط جذابیت‌های بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتص ...


نویسنده: بانژاد، سیده هدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
از مهم ترین مسایل مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است . چرا که اصولا همه افراد در روابط شخصی و اجتماعی خود با آن سرو کار دارند زیرا در خریدها و فروشها ، تنظیم قرارداد ه ...