دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: مقدم زاده، حمید رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اگر رئیس هیات مدیره در شرکتی با سابقه کاری بیشتر فعال باشد، معمولا باعث افزایش مدیریت سود در آن شرکت خواهد شد (علی و ژانگ.)2015 ، 1هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های رئیس هیات مد ...


نویسنده: تاج ابادی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی و توسعه‌ای شرکت‌ها، بسط و توسعه کارایی سرمایه‌گذاری‌های آنها است، چراکه در تحت این شرایط جذابیت‌های بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتص ...


نویسنده: بانژاد، سیده هدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
از مهم ترین مسایل مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است . چرا که اصولا همه افراد در روابط شخصی و اجتماعی خود با آن سرو کار دارند زیرا در خریدها و فروشها ، تنظیم قرارداد ه ...


نویسنده: عزیزپور، محمدامین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین ویژگی¬های کمیته¬ی حسابرسی و کیفیت سود می¬باشد. یکی از ویژگی¬های کیفی اطلاعات مالی قابل اتکا بودن است، اطلاعاتی قابل ...


نویسنده: توکلی، قاسم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه موضوع سرمایه فکری به موضوعی تبدیل شده است که تمرکز بر روی آن به صورت انجام پژوهش¬های تجربی و مطالعات موردی است؛ در صورتی که در دهه 1990 و ماقبل آن بیش¬تر به مباحث مفهومی مرب ...


نویسنده: رمضانی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حسابرسی، حسابرسی داخلی و کمیته‌های حسابرسی به‌عنوان سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی هستند که از طریق اطلاعات مالی بر بازده و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت تأثیر می‌گذارند. نقش اصلی حسابرس ...


نویسنده: روکی، رمضان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حق¬الزحمه حسابرسی از موضوعات قابل توجه در حوزه تحقیقات حسابداری است. از طرفی ویژگی¬های کمیته¬ی حسابرسی و حسابرسی داخلی نیز از ابزار داخلی حاکمیت شرکتی شناخته شده است که بهبود آن¬ها ...


نویسنده: زمانی، ناصر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
به منظور ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد خرفه به زمان مصرف تعدیل کننده¬های اسمزی در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه ت ...


نویسنده: مهریزی، راضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
تاریخ آینه‌ی روشنگری اجتماعات و آینه‌ها است که می‌توان با مطالعه‌ی آن بسیاری از آداب و روسم مردمان در گذشته را باز شناخت. این روشنگری حاصل نشده است، مگر به پایکاری قلم آن‌هایی که خ ...


نویسنده: فهیم، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
عقد ضمان، از مدت‌ها قبل از اسلام در میان اعراب، متداول بوده است تا جایی که برخی عقد ضمان را مختص جزیره العرب می‌دانند. ضمان مصدر می‌باشد و به معنای دربرداشتن است، زیرا در ضمان آنچه ...