دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: مهرنیا، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
در حقوق ایران ازدواج‌های غیرقانونی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. الف) ازدواج غیرقانونی ‌که غیرشرعی هم هستند مانند ازدواج با اقارب رضاعی، نسبی، سببی، ازدواج درحال احرام، ازدواج ب ...


نویسنده: پورعلی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
منابع 125 چکیده: ضمان درک عبارت است از ضمان هر کدام از بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن عین معین در صورت مستحق للغیر در آمدن، آن زمانی واقع می شود که شخصی مال دیگری را بفروشد و ثمن ...


نویسنده: پالیزوان، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
از ویژگی عصر ما، شهرنشینی گسترده، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن پیچیده شدن مسائل حمل و نقل شهری است. غلبه روش های سنتی مدیریت ترافیکی منجر به بدتر شدن شرایط سامانه¬های حمل و نقل د ...


نویسنده: قیصر علی ابادی، نرجس خاتون ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
هزینه ی حقوق صاحبان سهام، به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها محسوب می شود که می تواند مبنایی برای اتخاذ تصمیم های سهام داران و سرمایه گذاران قرار گیرد. مدیریت شرکت د ...


نویسنده: کلاته، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
عدم وجود نظارت کافی منجر به ایجاد نقاط ضعف در سیستم کنترل داخلی می‌شود که این امر به نوبه‌ی خود محیط مناسبی را برای تقلب، سوء استفاده و هدر رفتن، ارائه می‌کند. هدف اصلی این پژوهش، ...


نویسنده: خسروجردی، خسرو ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
یکی از رفتارهای شایع مصرف کنندگان، تغییر برند یا همان هزینه های سوئیچینگ می باشد. این رفتار خرید مشتریان، باعث می شود تا آنها از خرید محصول با برند همیشگی اجتناب کرده و محصول یا ...


نویسنده: کیوانلو، داود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
پژوهش حاضر به بررسی وضوح خودانگاری و رفتار مصرف کننده در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شهر مشهد پرداخته است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه‌ی گردآوری و تحلیل اطلا ...


نویسنده: حطیطه، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
تنوع موضوعات قراردادی وگسترة وس?ع آن، باعث شده که حقوق حاکم برآن، در حقوق ب?ن‌الملل‌خصوص?، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. از گذشته اعمال حقوقی طرفینی در اشکال قرارداد، پیمان، ع ...


نویسنده: حداد، شاداب ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
این مطالعه به بررسی بررسی ارتباط ویژگی های کمیته حسابرسی، کیفیت حسابرسی، مدت صدور گزارش حسابرسی و کیفیت افشا اطلاعات می پردازد. برای این منظور تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوا ...


نویسنده: محمدی اراسته، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
در این پژوهش، سوسپانسیونی از عصاره انگورهای عسکری با پوست نرم رویی پسته اوحدی و کله قوچی؛ و سپس .(T4 ،T3 ،T2 ،T سوسپانسیونی از عصاره انگورهای سلطانی با پوست نرم رویی پسته اوحدی و ک ...