دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: محمدی اراسته، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۸
در این پژوهش، سوسپانسیونی از عصاره انگورهای عسکری با پوست نرم رویی پسته اوحدی و کله قوچی؛ و سپس .(T4 ،T3 ،T2 ،T سوسپانسیونی از عصاره انگورهای سلطانی با پوست نرم رویی پسته اوحدی و ک ...


نویسنده: فرامرزی، کوکب لقا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
با توجه به گستردگی شرکت‌های سهامی و پیچیدگی صورت‌های مالی، استفاده‌کنندگان و ذینفعان صورت‌های مالی، توان لازم به منظور درک صحیح گزارش‌ها و کشف تحریفات بااهمیت احتمالی صورت‌های مال ...


نویسنده: مقدم زاده، حمید رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
اگر رئیس هیات مدیره در شرکتی با سابقه کاری بیشتر فعال باشد، معمولا باعث افزایش مدیریت سود در آن شرکت خواهد شد (علی و ژانگ.)2015 ، 1هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ویژگی های رئیس هیات مد ...


نویسنده: تاج ابادی، مصطفی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از عوامل مهم در جهت حل مسائل اقتصادی و توسعه‌ای شرکت‌ها، بسط و توسعه کارایی سرمایه‌گذاری‌های آنها است، چراکه در تحت این شرایط جذابیت‌های بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتص ...


نویسنده: بانژاد، سیده هدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
از مهم ترین مسایل مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است . چرا که اصولا همه افراد در روابط شخصی و اجتماعی خود با آن سرو کار دارند زیرا در خریدها و فروشها ، تنظیم قرارداد ه ...


نویسنده: عزیزپور، محمدامین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین ویژگی¬های کمیته¬ی حسابرسی و کیفیت سود می¬باشد. یکی از ویژگی¬های کیفی اطلاعات مالی قابل اتکا بودن است، اطلاعاتی قابل ...


نویسنده: توکلی، قاسم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه موضوع سرمایه فکری به موضوعی تبدیل شده است که تمرکز بر روی آن به صورت انجام پژوهش¬های تجربی و مطالعات موردی است؛ در صورتی که در دهه 1990 و ماقبل آن بیش¬تر به مباحث مفهومی مرب ...


نویسنده: رمضانی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حسابرسی، حسابرسی داخلی و کمیته‌های حسابرسی به‌عنوان سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی هستند که از طریق اطلاعات مالی بر بازده و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت تأثیر می‌گذارند. نقش اصلی حسابرس ...


نویسنده: روکی، رمضان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
حق¬الزحمه حسابرسی از موضوعات قابل توجه در حوزه تحقیقات حسابداری است. از طرفی ویژگی¬های کمیته¬ی حسابرسی و حسابرسی داخلی نیز از ابزار داخلی حاکمیت شرکتی شناخته شده است که بهبود آن¬ها ...


نویسنده: زمانی، ناصر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۷
به منظور ارزیابی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد خرفه به زمان مصرف تعدیل کننده¬های اسمزی در شرایط تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه ت ...