دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: هاشمی ثانی، محسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
صنعت بانکداری و خدمات بانکی نقشی کلیدی در توسعه و رونق بنگاه ها، صنایع و کشورها برخوردار بوده و خود نیز در قالب بانک داری تجاری، در بازارهای پولی و مالی جهانی با رقابت فشرده ای موا ...


نویسنده: توانگر، تکتم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
حقوق انسانها در تمام دوران زندگی بشر همیشه مورد توجه بوده است، افراد سعی دارند تا به بهترین نحو به این حقوق دست پیدا کنند و از آن استفاده ببرند. در این بین افرادی به نام کودکان وجو ...


نویسنده: قلی زاده، عیسی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
کمیته‌ی حسابرسی، حسابرسی مستقل و حسابرسی داخلی از اجزای ارکان راهبری بنگاه تلقی می‌شوند و عاملی تعیین‌کننده درروند گزارشگری مالی هستند که اعتبار صورت‌های مالی حسابرسی شده را افزایش ...


نویسنده: یزدی مقدم، هادی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر هموارسازی سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. تحقیق بر اساس شیوه جمع¬آوری داده¬ها، توصیفی- رگ ...


نویسنده: ازادواری، رمضانعلی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۵
به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی سولوپتاس بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم گندم پیشگام و چمران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در شهرستان جغتای انجام ...


نویسنده: علی محمدی ثانی، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۴
به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف انگور به تکثیر در شرایط درون¬شیشه¬ای، دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه آز ...


نویسنده: سربندی، فهیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
چکیده وکالتبطورکلیازجملهعقودجایزهاست‌،چوندربسیاریازمعاملات‌،مردمبداننیازدارند: به اتفاقفقهاءهرعقدیراکهانسانخودشبتواندآنراانجامدهد،می‌تواندبرایآنوکیلبگیرد،مانندخریدوفروشواجارهوحقخو ...


نویسنده: کیوانلو، علی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۴
به منظور بررسی واکنش مورفولوژیکی ریشه ذرت به رقابت قیاق در سطوح مختلف تراکم علف هرز و نیتروژن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقا ...


نویسنده: بهزادی فرد، پرویز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۴
اطلاعات اندکی در مورد واکنش عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به مقدار و روش مصرف نیتروژن در شرایط شور وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به مقدار و روش ...


نویسنده: اردکانی، عزیزاله ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی کشاورزی و دامپزشکی، ۱۳۹۴
پتاسیم نقش اساسی در کاهش اثرات تنش شوری در گیاهان زراعی دارد. به منظور بررسی اثر مقدار و روش مصرف پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در شرایط شور، آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات ...