دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: مهدوی پناه، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
امروزه ?ک? از مهمتر?ن مسائل مال? بانکها، اندازهگ?ری سودآوری آنها م?باشد .اندازهگ?ری سودآوری بانکها از آنجا که پا?ه بس?اری از تصم?مگ?ریها در داخل و خارج از بانکها م?باشد، دارای اهم? ...


نویسنده: کرمی بیارجمند، امیر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این پژوهش بررسی رابطه‌ی عملکرد اجتماعی، مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی براساس اطلاعات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن عملکرد اجتماعی هفت مو ...


نویسنده: صفرنژاد مغانی، مریم ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
یکی از پدیده¬های منفی، که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می¬دهد، نبود تقارن اطلاعاتی است که به تصمیم¬گیری¬های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه¬گذاران منجر می¬شود. هدف پژوهش حا ...


نویسنده: رضایی باداشیانی، راضیه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین عملکرداجتماعی با عملکرد مالی شرکت در کوتاه مدت و بلند مدت است. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(به جز شرکت ها ...


نویسنده: صایمی نسب، جعفر ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی و سلامت روانی با نقش میانجی¬ هویت سازمانی کارکنان اداری شهرداری شهر سبزوار انجام گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ...


نویسنده: برهمند، محمد رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تعدیل کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر روابط بین سطح اثربخشی هیأت مدیره و افشای سرمایهی فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در همین ...


نویسنده: مجیدی نیا، فاطمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
فرصت کارآفرینی به موقعیتی اطلاق می گردد که در آن موقعیت ها بتوان محصولات، خدمات، مواد خام، بازار و شیوه های سازماندهی جدیدی را ارائه نمود. کارآفرینی موتور رشد و توسعه اقتصادی بوده ...


نویسنده: خاکسار، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
این پژوهش به بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی و ارزش شرکت می‌پرداز، تحقیق حاضر از لحاظ روش، از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می باشد، جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شد ...


نویسنده: کارگر، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با تقسیم سود شرکت¬ها با توجه به ساختار مالکیت شرکت¬ها می¬باشد. اساس این پژوهش به دو بخش تقسیم می¬شود بخش اول اینکه که آیا ...


نویسنده: دامرودی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بررسی رابطه ی چسبندگی هزینه و عملکرد مالی و اقتصادی شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. نظریه‌ی جدید در مورد رفت ...