دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: کارگر، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با تقسیم سود شرکت¬ها با توجه به ساختار مالکیت شرکت¬ها می¬باشد. اساس این پژوهش به دو بخش تقسیم می¬شود بخش اول اینکه که آیا ...


نویسنده: دامرودی، امین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
بررسی رابطه ی چسبندگی هزینه و عملکرد مالی و اقتصادی شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. نظریه‌ی جدید در مورد رفت ...


نویسنده: اب سالان، عفت ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مخارج سرمایه ای را به عنوان مخارجی تعریف می کنند که به حفظ، تداوم و یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می انجامد و برای شرکت سودآوری آتی دارد. هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر عملکرد غیر ...


نویسنده: مشکانی، مهدی ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
مدیران شرکتها برای اینکه سرمایه گذاران را در مورد چشم اندازهای آتی و اهداف و استراتژیهای شرکت آگاه سازد، دست به افشای داوطلبانه اطلاعات میزنند. این پژوهش درصدد بررسی تأثیر عملکرد م ...


نویسنده: شهبازنژاد، اندیشه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
در یک واحد اقتصادی دو گروه مدیران و سهامداران، شرکت دارند. بر اساس تئوری نمایندگی هر یک از این دو گروه به دنبال منافع خود می‌باشند. یکی از حالاتی که ممکن است شکاف بین این دو گروه ک ...


نویسنده: زیرک، محبوبه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
چکیده امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب و کار، مهم¬ترین موضوع برای شرکت¬ها، اعتبار و سطح مقبولیت آن¬ها می¬باشد. افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح است و براساس ا ...


نویسنده: غفوریان تفریحی، زهرا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
هدف این پژوهش، بررسی رابطه¬ی بین عدم تقارن اطلاعات و اجتناب از مالیات در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به این منظور تعداد 85 شرکت طی سال های 1393-1389 ب ...


نویسنده: دلشاد، رضا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۴
بررسی زوایای سلوک فردی ،علمی وحیات سیاسی و اجتماعی بزرگان هر قوم و نیزتبیین افکار و اندیشه های آنان برمبنای ملاک های علمی و ارزشی ودر راستای شناساندن وزنده نگاه داشتن ارزشهای آن قو ...


نویسنده: راشد، ناریا ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۳
موضوع رساله ی حقیر عنایت الهی در نگاه سه فیلسوف و سه عارف نامدار است . این مهم چون به نحوی بیان ارتباط خالق و مخلوق است . از مسائل پیچیده ی حکمت الهی است ،چون خالقی مجرد ،نامحدود و ...


نویسنده: غلامی، محمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۰
جرایم جعل و استفاده از سند مجعول از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که باعث سلب اعتماد عمومی به اسناد و نوشتجات می شود البته تمامی جرایم مخل امنیت و آسایش عمومی هستند و قاعدتاً ...