دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی غفوری، ۱۳۹۹

عملکرد اجتماعی، ادراک سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی

چکیده در کشورهای پیشرفته دنیا شرکت¬ها به این نتیجه رسیده¬اند که برای رسیدن به بالاترین سطح کیفیت گزارشگری مالی و پایداری سود باید به عملکرد اجتماعی و ادراک سرمایه¬گذاران خود توجه ویژه نمایند، که این تفکر در کشورهای در حال توسعه نیز در حال شکوفایی و رشد می¬باشد. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر عملکرد اجتماعی و ادراک سرمایه¬گذاران بر کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 93 تا 97 انجام شد. در این پژوهش اهرم مالی و اندازه¬ی شرکت نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.¬ اطلاعات به کمک نرم-افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ ¬که بین عملکرد اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. بسیاری بر این باور هستند که عملکرد اجتماعی و عملکرد اقتصادی با هم گره خورده¬اند، از آن-جا که برای کیفیت گزارشگری مالی از پایداری سود استفاده شده است، بنابراین شرکت¬هایی که به عملکرد و معیارهای اجتماعی توجه بیشتری داشته¬اند، توانسته¬اند به سودهای پایدار بیشتری نیز کسب نمایند. هم¬چنین بین ادارک سرمایه¬گذاران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. از آن¬جا که ادراک سرمایه¬گذاران بر رفتارهای آن¬ها تاثیر دارد، بنابراین شرکت¬ها تمایل دارند که کیفیت گزارشگری مالی خود را در سطح مطلوبی نمایش دهند و به سطح مطلوبی از پایداری سود دست یابند و برای رسیدن به این خواسته باید به تمایلات سرمایه¬گذاران که منشاء تصمیم-گیری آن¬های نیز می¬باشد، به خوبی بپردازند. واژه¬های کلیدی؛ عملکرد اجتماعی - ادراک سرمایه¬گذاران - کیفیت گزارشگری

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی؛ عملکرد اجتماعی - ادراک سرمایه‌گذاران - کیفیت گزارشگری

M.A. Thesis:

CSR Performance٫ Investors 'Perception and Financial Reporting

Abstract In the developed countries of the world, companies have come to the conclusion that in order to achieve the highest level of financial reporting quality and profit stability, they must pay special attention to the social performance and perception of their investors, which is flourishing in developing countries. The main purpose of this study is to determine the effect of social performance and investors' perception on the quality of financial reporting in the Tehran Stock Exchange. This research was conducted for a period of 5 years in the years 93 to 97. In this research, financial leverage and company size have also been used as a control variable. Data were categorized using Excel software and analyzed using Ives software. The research results showed; There is a positive relationship between social performance and the quality of financial reporting and this relationship is also significant. Many believe that social performance and economic performance are intertwined, because profit stability has been used for the quality of financial reporting, so companies that have paid more attention to social performance and metrics have been able to achieve more sustainable profits. . There is also a positive relationship between investors' perceptions and the quality of financial reporting, and this relationship is significant. Because investors 'perceptions affect their behaviors, companies tend to display the quality of their financial reporting at a desirable level and achieve a desirable level of profit stability, and to achieve this demand, investors' desires must also be the source of their decision-making. Is, pay well. Keywords; Social Performance - Investor Perception - Reporting Quality

Keywords: Keywords; Social Performance - Investor Perception - Reporting Quality