دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: غزاله مهر نژاد، ۱۳۹۹

علل صدور آرای معارض در حقوق ایران و راه های پیشگیری و الغاء آنها

وجود اختلاف آراء و تناقض در احکام، ناشی از تفاوت و تعارض قوانین نیست، زیرا در ایجاد قوانین داخلی بر خلاف ایجاد و قانونگذاری بین المللی، تنها یک مرجع قانونگذار وجود دارد و در صورتی که این مرجع قوانین متعارض مشاهده کند، خود به اصلاح آنها اقدام خواهد کرد، زیرا در صورت عدم اصلاح این تناقضات صلاحیت خود را زیر سوال برده و باعث سلب اعتماد مردم نسبت به قانونگذار می شود. تناقض یعنی با هم ضدیت داشتن و دو چیز با هم قابل جمع نبودن، تعارض نیزعبارت است از در عرض هم قرار گرفتن، در برابر هم واقع شدن. منظور از تعارض در احکام دادگاه ها، صدور آراء متفاوت در مورد یک مسئله مشابه است. همانطور که قبلا ذکر شد، یکی از عوامل مهم تعارض آراء وجود ابهام می باشد. تعارض در لغت به معنای در عرض هم قرار گرفتن و در برابر هم واقع شدن است. مقصود از تعارض در احکام دادگاه ها، صدور آراء متفاوت درمورد یک مساله واحد است. در واقع، آراء متعارض به آرایی گفته می شود که بدون سبب قانونی، در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شود. در حقوق ایران، صدور آراء متعارض از جهات نقض رای در مرحله فرجام خواهی و اعاده دادرسی است. هدف کلی این تحقیق بررسی علل صدور آرای معارض در حقوق ایران و راهکارهای پیشگیری و الغا  آن ها می باشد که با روش توصیفی و تبیینی مورد تحلیل و استدلال قرار داده شده است.

کلیدواژه‌ها: تعارض ، صدور آرا ی معارض ،  حقوق ایران ، راهکارهای پیشگیری

M.A. Thesis:

The Causes of Conflicting Voting in Iranian Law and Their Prevention and Abolishen Procedures

The existence of differences of opinion and contradictions in the rulings is not due to differences and conflicts of laws, Because in the creation of domestic laws, unlike the creation and international legislation, there is only one legislative authority, and if this authority observes conflicting laws, it will amend them itself, Because if these contradictions are not corrected, it will question its competence and cause the people to lose trust in the legislator. Contradiction means being opposed to each other and two things cannot be added together. Conflict also means being across from each other, being against each other. Conflict in court rulings means different opinions on a similar issue. As mentioned earlier, one of the important factors in the conflict of views is the existence of ambiguity. Conflict in the word means being across and facing each other. Conflict in court rulings means issuing different opinions on a single issue. In fact, conflicting opinions are opinions that are issued without a legal reason, on the same issue and between the same litigants. In Iranian law, the issuance of conflicting votes in terms of violation of the vote is at the stage of appeal and retrial. Argument is placed.

Keywords: Conflict, Opposition Voting, Iranian Law, Prevention Strategies