دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: ناظری، گلناز ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده امروزه بروز تخلفات ساختمانی ، یکی از نتایج محسوس تمایل به شهر نشینی و رفع نیاز به مسکن به عنوان یکی از نیازهای اصلی می باشد. این تخلفات به 3 گروه عمده تخلفات شهرسازی، فنی و ...


نویسنده: حکمتی راد، نسرین ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۹
چکیده حقوق مالی یکی از شاخه¬های حقوق خصوصی است، که به‌حق عینی و حق دینی تقسیم می‌شود. ساختار حقوق مالی ایران با انگلستان تفاوت دارد. تقسیم در مبحث حقوق اموال در حقوق ایران بر روی ...


نویسنده: ساجدی راد، نعیمه ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۸
کسی که از مالکیت معنوی برخوردار است، می تواند هر تصرف حقوقی در آن انجام دهد. تصرفات حقوقی ای که دارنده مالکیت معنوی انجام می دهد، گاه باعث انتقال مالکیت معنوی به طور کامل به انتقال ...


نویسنده: سنگ سفیدی، نازی ( دکتری Ph.D. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
درخواست و تقاضا از جمله مضامینی است که در شعر شاعران از دوره‌های آغازین شعر فارسی تا دوره معاصر به صورت‌های گوناگون جلوه نموده است. تقاضا و درخواست در شعر شاعران به دو دسته‌ی کلّی ...


نویسنده: روشن، احمد ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۷
: گسترش روز افزون تجارت فرامرزی به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یکسو و علاقه وافرکشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را برآ ...


نویسنده: سعیدی، سید مسعود ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی فنی و مهندسی، ۱۳۹۶
در بیشتر فرآیندهای صنعتی نباید مقادیر پارامترهای سیستم بیشتر از مقادیر نامی شوند و پارامترها دارای حد بالا یا پایین یا به اصطلاح دارای اشباع می باشند. برای مثال در یک موتور اگر مقد ...


نویسنده: شریعتمدار طهرانی، نرجس ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
آرکائیسم یا باستان گرایی یعنی استعمال الفاظ یا ساختارهایی که در زبان روزمره متداول نیست و به تعبیر دیگر «ادامه¬¬ی حیات زبان گذشته در خلال زبان اکنون است. شاید پس از وزن و قافیه، مع ...


نویسنده: هوشنگی، احسان ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
تغییر جنسیت یکی از مسائل مهم علم پزشکی روز است . هر چند باور آن برای گروهی امکان‌پذیر نیست و آن را غیرممکن می‌دانند درمقابل گروهی دیگر آن رابعنوان درمان یک نوع بیماری پذیرفته‌اند. ...


نویسنده: غضنفری، ارزو ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
رسیدگی به اختلافات و دعاوی در دادگاه ها، نیازمند دو نوع قانون است؛ نخست، قانون ماهوی که حقوق و مسئولیت های طرفین دعوا را بیان می کند و دیگر، قوانین مقررات شکلی که تشریفات و نحوه‌ی ...


نویسنده: نعمت شاهی، حسن ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۵
در فرهنگ ایرانی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون گذار آزادی اراده‌ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع، به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح را تعیین کرد ...