دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسرین حکمتی راد، ۱۳۹۹

آثار و تبعات حق عینی و حق دینی در حقوق ایران و انگلستان

حقوق مالی یکی از شاخه¬های حقوق خصوصی است، که به حق عینی و حق دینی تقسیم می¬شود. ساختار حقوق مالی ایران با انگلستان تفاوت دارد. یکی از مباحث مطرح در حقوق مالی، بحث تفاوتها بین حقوق عینی و دینی است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی آثار و تبعات حق عینی و حق دینی در حقوق ایران و انگلستان و مقایسه آثار و تبعات آن در دو نظام حقوقی مورد اشاره می باشد که در این خصوص تاکنون پژوهش مقایسه¬ای مستقلی انجام نشده است. روش تحقیق در این پژوهش، کیفی است که با توصیف و تحلیل مفاهیم و قوانین در حقوق ایران و انگلستان، با مراجعه به منابع کتابخانه¬ای سامان یافته است. در این پایان نامه سعی شده که تفاوتهای ساختاری موجود در دو نظام حقوقی مورد اشاره، شناسایی شود. در حقوق ایران، حقوق مالی به حق عینی و حق دینی تقسیم می شود ولی در حقوق انگلستان، حقوق اموال به دو دسته اموال غیر منقول و اموال منقول شخصی تقسیم شده¬اند و اموال شخصی هم به دو دسته حق عینی و حق دینی تقسیم می¬شوند. بنابراین تقسیم در مبحث حقوق اموال در حقوق ایران بر روی حق صورت می¬گیرد ولی در حقوق انگلستان بر روی مال . انحصار یا عدم انحصار مصادیق حقوق عینی نیز از جمله مباحثی است که در حقوق انگلستان مورد مناقشه قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به مبانی اتخاذ شده در شناسایی حقوق عینی و اسباب پیدایش حقوق عینی و دینی، نظریة عدم انحصار ترجیح داده شد.

کلیدواژه‌ها: آثار، تبعات، حق عینی، حق دینی، ایران، انگلستان.

M.A. Thesis:

The effects and consequences of real right and personal right in the laws of Iran and the United Kingdom

Financial law is a branch of private law that is divided into objective right and debt right. Iran's finandal rights structure is different from Britain's. One of the issues in financial law is the discussion of the differences between objective and debt law. The purpose of this study is to identify the effects and consequences of objective rights and debt rights in the rights of Iran and Britain and to compare their effects and consequences in the two mentioned legal systems which In this regard, no independent comparative research has been conducted so far. The research method of this research is a quality that has been organized by describing and analyzing concepts and laws in Iranian and British law, referring to library resources. In this dissertation, an attempt has been made to identify the structural differences between the two mentioned legal systems. In Iranian law, financial rights are divided into objective rights and debt rights, but in British law, property rights are divided into two categories: immovable property and personal movable property, and personal property is divided into two categories: objective rights and debt rights. Thus, the division on the issue of property rights in Iranian laws takes place on the right, but in British law is on property. The monopoly or non-monopoly of examples of objective law is one of the most controversial issues in British law in this study, due to the principles adopted in identifying objective rights and the causes of objective and delot rights, the theory of non-monopoly was preferred.

Keywords: Effects, consequences, objective right, debt right, Iran, Britain