دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نسرین حکمتی راد، ۱۳۹۹

آثار و تبعات حق عینی و حق دینی در حقوق ایران و انگلستان

چکیده حقوق مالی یکی از شاخه¬های حقوق خصوصی است، که به‌حق عینی و حق دینی تقسیم می‌شود. ساختار حقوق مالی ایران با انگلستان تفاوت دارد. تقسیم در مبحث حقوق اموال در حقوق ایران بر روی حق صورت می¬گیرد ولی در حقوق انگلستان بر روی مال. زیرا در حقوق ایران، حقوق مالی به حق عینی و حق دینی تقسیم می¬شود ولی در حقوق انگلستان حقوق مالی به اموال غیرمنقول و اموال منقول شخصی تقسیم می¬شود و اموال منقول شخصی به اموال مورد تصرف (حق عینی) و حقوق موضوع دعوی (حق دینی) تقسیم می¬شود. یافته¬های تحقیق حکایت از آن دارد که ساختار مرور زمان، رهن، سرقفلی و شبه اسناد تجاری در حقوق مالی دو کشور، متفاوت است. ساختار مرور زمان و رهن در حقوق ایران دارای شکل واحدی است اما در حقوق انگلستان به دو شکل است. سرقفلی در حقوق ایران یک حق مالی غیرمادی و تابع مال غیرمنقول است امّا در حقوق انگلستان یک حق مالی غیرمادی و تابع مال منقول است.در حقوق انگلیس شبه اسناد تجاری، اموالی در نوع خاص خودشان هستند و با عنوان ( حقوق چرخنده) دسته‌بندی‌ شده‌اند. بنابراین ساختار حقوق مالی در دو نظام حقوقی مورداشاره، متفاوت است و پیشنهاد می گردد که در مبحث شبه اسناد تجاری، رژیم خاص این دسته بندی در حقوق ایران نیز پیش بینی شود. واژگان کلیدی؛ آثار، تبعات، حق عینی، حق دینی، ایران، انگلستان.

کلیدواژه‌ها: آثار، تبعات، حق عینی، حق دینی، ایران، انگلستان.

M.A. Thesis:

The effects and consequences of real right and personal right in the laws of Iran and the United Kingdom

Abstract Financial law is one of the indicators of private law, which is divided into real right and debt right. The structure of Iran's financial law is different from that of the United Kingdom. In the case of property law, the division in Iranian law is based on right, but in British law, it is based on property. Because in Iranian law, financial law is divided into real right and debt right, but in British law, financial law is divided into immovable property and personal movable property, and personal movable property is divided into chose in possession (real right) and chose in action (debt right). The research findings indicate that the structure of passing time, mortgage, goodwill (key-money) and quasi-commercial documents in the financial law of the two countries is different. The structure of the passing time and mortgage has a single form in Iranian law, but in two forms in British law. Goodwill (key-money) in Iranian law is an intangible financial right and consequence to immovable property, but in British law it is an intangible financial right and consequence to movable property. In British law, quasi-commercial documents are properties of their own sort and are classified as the title of (rotating rights). Therefore, the structure of financial law in the two legal systems mentioned is different, and it is suggested that in the case of quasi-commercial documents, the specific regime of this classification in Iranian law should be foreseen. Keywords; Effects, Consequences, Real Right, Debt Right, Iran, England.

Keywords: Keywords; Effects, Consequences, Real Right, Debt Right, Iran, England.