دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نعیمه ساجدی راد، ۱۳۹۸

آثار حقوقی و اقتصادی قرارداد لیسانس اجباری و موارد لغو آن در حوزه ی مالکیت صنعتی

کسی که از مالکیت معنوی برخوردار است، می تواند هر تصرف حقوقی در آن انجام دهد. تصرفات حقوقی ای که دارنده مالکیت معنوی انجام می دهد، گاه باعث انتقال مالکیت معنوی به طور کامل به انتقال گیرنده می شود به گونه ای که هیچ ارتباطی بین دارنده و مالکیت معنوی باقی نمی ماند نظیر اینکه مالک مال مادی، آن را به فروش برساند. گاهی دارنده مالکیت معنوی برای مدت معینی و یا در حوزه جغرافیایی مشخصی، حق استفاده از آن را به دیگری واگذار می کند. در این صورت به قراردادی که باعث واگذاری مالکیت معنوی می شود، قرارداد لیسانس یا لایسنس اطلاق می شود. اطلاق مالکیت در حوزه مالکیت‌های معنوی با این اطلاق امروزه وجود ندارد. دارندگان مالکیت معنوی در برخی موارد مجبور به واگذاری مالکیت معنوی خود شده که از این حقیقت تعبیر به لیسانس اجباری می شود. آثار قرارداد لیسانس اجباری و موارد منع آن، از موضوعات چالش برانگیز بوده که در پایان نامه حاضر به آن پرداخته می شود

کلیدواژه‌ها: لیسانس اجباری، مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، مجوز بهره برداری

M.A. Thesis:

Legal and Economic Works of the Baccalaureate and Repeals in the Industrial Property

Anyone with intellectual property can make any legal acquisition there. The intellectual property rights held by the intellectual property owner sometimes transfer the intellectual property entirely to the transferee so that no relationship between the owner and the intellectual property remains, such as the sale of the material property. Sometimes the holder of the intellectual property assigns the right to use it for a certain period or in a specific geographical area. In this case, the contract that gives rise to the intellectual property is the license or license agreement. Intellectual property claims do not exist today. Intellectual property owners have in some cases been forced to relinquish their intellectual property, which is understood to be a compulsory license. The implications of the compulsory bachelor contract and its prohibitions are a challenging subject to be addressed in the present thesis

Keywords: Obligatory License, Intellectual Property, Industrial Property, License