دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: پروین تجاره، ۱۳۹۸

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمانی مدیران مالی با نقش متغیر تعدیل گر مدیریت دانش در اداره کل مالیات استان خراسان رضوی

پژوهش حاضر با هدف یافتن بررسی بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمانی مدیران مالی با نقش متغیرتعدیل¬گر مدیریت دانش در اداره کل مالیات استان خراسان رضوی انجام شده است. این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی می¬باشد. جامعه مورد نظر پژوهش حاضر، کلیه کارمندان سازمان مالیاتی استان خراسان رضوی که حجم نمونه 230 نفر از مشتریان می¬باشد که با استفاده از نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده که عناصر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش متغیر تعدیل¬گر مدیریت دانش را می¬سنجد. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در بخش آمار توصیفی، متغیرهای تحقیق از منظر شاخص¬های مرکزی مانند میانگین و میانه و نیز شاخص¬های پراکندگی مانند انحراف معیار و واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش آمار استنباطی فرضیه¬های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته شده است که داده¬های تحقیق با استفاده از نرم¬افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند. نتایج تحقیق نشان داد که؛ عناصر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنی¬داری دارد. به-طوری¬که در گیر شدن در کار با ارزیابی عملکرد رابطه¬ای با شدت 44 درصد، انعطاف پذیری رابطه¬ای با شدت 58 درصد، سازگاری رابطه¬ای با شدت 44 درصد و رسالت رابطه¬ای با شدت 25 درصد وجود دارد. و نیز بین خلق دانش و ارزیابی عملکرد رابطه¬ای با شدت 14 درصد، کسب دانش و ارزیابی عملکرد رابطه¬ای با شدت 67 درصد، ثبت دانش و ارزیابی عملکرد رابطه¬ای با شدت 52 درصد، انتقال دانش رابطه ای با شدت 17 درصد و کاربرد دانش رابطه ای با شدت 35 درصد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سازمانی، عملکرد سازمانی، مدیریت دانش

M.A. Thesis:

investigating the relationship between organizational culture and organizational performance of financial managers with the role of knowledge management in the tax administration of khorasan razavi province

The purpose of this study was to determine the culture and organization of organizational culture with organizational management empowerment with the participation of knowledge management moderating decisions in Khorasan Razavi General Department of Finance. This applied research is a descriptive-survey type of information. By referring to the community, we can select 230 people who can use their proposed sampling. The data gathering tool in this area is a valid questionnaire in which cultural culture is organized and organized and can be modified using its modified system and measured by KM. It is used for accessing and analyzing data in two parts: Evaluation and Inferential Statistics, which can be used in the Distribution, Research and Exploration system from the perspective of different and intermediate perspectives as well as having different permissions in monitoring and analysis. . This is the analysis. In the inferential statistics section, using hypotheses using linear regression, more of them can be allowed to be used and used by LISREL software. Using human resources, you can reach up to 25 people by referring to the International Human Rights Organization 44 with the flexibility, flexibility provided by 58, adaptability with 44 surpluses and missions. 52 people with access rights can be punished with up to 14 years, access to contacts, and access to knowledge can be announced by up to 35 people.

Keywords: organizational culture, organizational organization, knowledge management