دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعید نوروزی، ۱۳۹۸

بررسی حقوقی اختلاف دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی درخصوص ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی

با توجه به قانونی شدن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ( مطابق با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 1389 و تصویب آیین ‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 1391، که در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به این موضوع اشاره دارد؛ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود ،دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ،ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ،پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.) هرچند این ماده قانونی ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد رسمی را نفی نکرد، اما به چالشی میان ناجا و دفاتر ثبت اسناد رسمی تبدیل شد و در نتیجه تفسیر غلط از قانون و یا عدم توجه به قوانین موضوعه باعث بروز مشکلات و سرگردانی مردم گردید به این طریق که مردم هنگام مراجعه به ناجا پس از تعویض پلاک و صدور سندی تحت عنوان سند مالکیت خودرو (شناسنامه مالکیت یا همان برگه سبز) تحت القاء مرجع انتظامی به مراجعان مبنی بر اینکه برگه سبز صادره در مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری اتومبیل از نظر این نهاد، سند رسمی مالکیت اتومبیل محسوب شده و رجوع به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند امری زاید است از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند قطعی و پرداخت هزینه های مربوطه صرف نظر می نمایند. اما بایستی گفت که در هیچ یک از مراجع قضایی برگه سبز خودرو به عنوان سند رسمی پذیرفته نمی شود و سند صادره توسط دفاتر اسناد رسمی، تحت عنوان سند رسمی مورد پذیرش بوده و امکان انکار و تردید در آن وجود ندارد و معتبر بودن آن سبب کاهش دعاوی و مراجعات پرونده به محاکم قضایی می گردد. هدف از این پایان نامه برطرف نمودن ابهامات در خصوص لزوم یا عدم لزوم ثبت انتقال اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی می باشد. که پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که مراکز تعویض پلاک اتومبیل صلاحیت صدور سند رسمی را ندارند و صرفاً جهت اثبات مالکیت پلاک اتومبیل صالح می باشد و دستگاه قضایی کسی را مالک اتومبیل می داند که در دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدورسند نموده باشد.

کلیدواژه‌ها: برگه سبز، سند مالکیت اتومبیل، تعویض پلاک، دفتر اسناد رسمی،، نقل و انتقال

M.A. Thesis:

Legalreview of the difference between the official document and the law enforecement agencies regarding the registration of car transfers in the notarial offices

Regarding the legalization of the regulation of motor vehicle registration in official notaries (in accordance with the enactment of the Law on Driving Offenses Investigation in 2010 and the enactment of the Executive Regulation on Driving Offenses in 2012, which is referred to in Article 29 of the Driving Offenses Investigation Act). Vehicle transportation is done by official document; vehicle owners are required to first check with the traffic agencies or centers designated by the Driving Board for authenticity prior to any transportation of such vehicles to the Notaries. Vehicle, Owner's Identity, Fines and Deferred Payments and Plaque Replacement New owner.) Although this statute did not negate the registration of a car deal in a notary, it became a challenge between Naja and the notary, resulting in misinterpretation of the law or failure to obey the laws. And people were wondering how people when going to Najaf after changing license plates and issuing a document called a car ownership document (ownership certificate or green card) under the induction of law enforcement authorities to tell the green leaflet issued at license plates and centers. For this institution, car numbering is the official document of ownership of the car and referring to the defense. Official documents of the document set is superfluous to set a visit to the offices of official documents and relevant expenses regardless of their final document. But it has to be said that in any jurisdiction, the Green Vehicle Act is not accepted as an official document and that the document issued by the Notary Office is accepted as an official document and cannot be denied or doubted and will reduce its validity. Complaints and referrals are referred to the courts. The purpose of this thesis is to eliminate the ambiguity of whether or not to register a car transfer to a notary. After investigating, we concluded that license plate exchanges are not authorized to issue official documents and are only competent to prove ownership of the license plate, and that the judiciary considers the owner of the car to have issued the documents at the notaries.

Keywords: green leaf, car ownership document, license plate, notary, transfer