دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین برزویی، ۱۳۹۸

بررسی تعارض حقوق مکتسبه مستخدمین و چالش موانع اجرای احکام دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حقوق مکتسبه مجموعه حقوقی است که دراثررویه های اداری و درطول یک زمان معقول و بگونه ای قانونی و مشروع برای شهروندان و مستخدمین شکل گرفته و ثبات یافته است .این حق امروزه در قالب((اصل احترام به حقوق مکتسبه))دررشته های مختلف حقوقی به ویژه درحقوق مدنی ،حقوق کار،حقوق سندیکایی ،حقوق مالکیت فکری و حقوق اداری و استخدامی اهمیت بسزایی دارد.چرا که دراین گرایشها می توان ازحقوق اشخاص صحبت نمود که در((بسترزمان )) و قوانین ومقررات ممکن است درمعرض تغییر وتحول قراربگیرند . بنابراین همواره حقوق مکتسبه ای وجود دارند که تحت تاثیر تغییر دائمی قوانین و مقررات و سیاستها قرارمی گیرند. رعایت واحترام به این اصل ازجمله موضوعات مبتلابه ومناقشه برانگیزدرحقوق اداری و موضوعات مربوط به رابطه شهروند و اداره است .در خصوص مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشکری(رسمی،پیمانی، قراردادی و...) در نظام جمهوری اسلامی ایران در مرحله اول بایستی امنیت شغلی آنها تضمین گردد که نیاز به حل تعارض آن با چالش ها و موانع اجرای احکام دیوان عدالت اداری می باشد.

کلیدواژه‌ها: مستخدم، حقوق مکتسبه ، موانع ، اجرای احکام ،دیوان عدالت اداری

M.A. Thesis:

Exploring cnflicts as to entitled rights of the emploeeys and challanges in applying the laws from the courts of justics within iranian legal system

Rights are the collection of rights that have been formed and stabilized through administrative procedures and within a reasonable time and in a manner that is legitimate and legitimate for citizens and servicemen. Today, this right is based on the principle of respect for acquired rights in various legal fields Special rights in civil rights, labor rights, trade union rights, intellectual property rights, and administrative and employment rights are important. Because of these trends, one can speak of the rights of individuals who may be subject to change in the laws of the country and laws and regulations. Therefore, there are always legitimate rights that are affected by the constant change of laws and regulations and policies. Observance of this principle is one of the most significant issues in the field of administrative law and issues related to the relationship between the citizen and the administration. In the state of the Islamic Republic of Iran, in the first stage, it is necessary for the servants of the government, including the state and the army (official, covenant, contractor, etc.) Their job security ensures that the need to resolve conflicts with the challenges and obstacles to the enforcement of the sentences of the Administrative Justice Tribunal.

Keywords: Employees, Corporate Rights, Obstacles, Enforcement, Administrative Justice Court