دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فرشته نجاراف، ۱۳۹۸

تنوع جنسیتی در هیات مدیره و ریسک سقوط قیمت سهام

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال¬های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. ایـن تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می¬دهد. با توجـه بـه اهمیتـی کـه سرمایه¬گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده¬ی سقوط قیمت سهام که منجـر بـه کاهش شدید بازده می¬شود، در مقایسه با جهش بیشتـر مـورد توجـه پـژوهش¬گـران قـرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تنوع جنسیتی در هیأت¬مدیره و ریسک سقوط قیمت سهام می¬باشد. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی و ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته¬شده دربورس اوراق بهادارتهران در طی یک دوره پنج ساله بین سال‌های1396-1392 می‌باشد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛¬ بین تنوع جنسیتی در هیأت¬مدیره و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. نتایج این پژوهش با مبانی نظری نیز هم¬خوانی دارد، چرا که وجود یا افزایش تعداد زنان در هیأت¬مدیره با توجه به خصلت¬ها و ویژگی¬های خاص زنان از جمله مهم¬ترین آن یعنی محافظه¬کاری در شرکت بیشتر شده و این عاملی است که باعث کاهش در ریسک سقوط قیمت سهام می¬گردد.

کلیدواژه‌ها: ریسک سقوط قیمت سهام- حاکمیت شرکتی- تنوع جنسیتی در هیأت‌مدیره

M.A. Thesis:

Gender diversity in the board and risk of falling stock prices

The issue of sudden changes in stock prices has attracted much attention in recent years. These changes are seen in the form of a fall or a jump in the stock price. Due to the importance that investors place on their stock returns, the phenomenon of falling stock prices which leads to a sharp decline, has attracted more attention than the stock price jump. The main purpose of this study is to determine the role of gender diversity in the board and the risk of falling stock prices .This study is an applied research in terms of purpose, and in terms of the type of research project, because of relying on historical information, it is a post-event type and its inference method is inductive and correlational. The statistical population of the present study is the all companies listed on the Tehran Stock Exchange during a five year period between the years 2013-2017. Sample data of the companies studied after analyzing the availability of their information, were classified by Excel software and analyzed using Eviews software. The results showed that there is a negative and significant relationship between gender diversity in the board and the risk of falling stock prices. The results of this study are also in line with the theoretical foundations, since the presence or increase in the number of women on board (due to specific female personality traits) has led to increased conservatism in the firm, which reduces the risk of falling stock prices.

Keywords: falling Stock Price Risk, Corporate Governance, Gender Diversity on board