دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ملیحه کشمیری قرقی، ۱۳۹۸

طراحی الگوی آسیب شناسی کسب و کارهای خانگی در مشهد با روش نظریه داده بنیاد

پژوهش حاضر با هدف شناخت طراحی الگوی آسیب شناسی کسب و کارهای خانگی در مشهد با روش نظریه داده بنیاد انجام شده است.روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی - مقطعی است در این پژوهش، پس از بررسی تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه های شفاهی ، پرسشنامه محقق ساخته 94 سوالی در غالب سه عامل کارآفرینی فردی، بین فردی و خانواده تنظیم گردید و از 15 نفر از صاحب نظران عرصه آسیب شناسی کسب و کار خانگی جهت شناسایی عوامل آسیب شناسی کسب و کارهای خانگی درقالب مصاحبه انجام گرفت جهت شناخت مفاهیم کسب و کارهای خانگی از روش نظریه داده بنیاد و در شش گام استفاده شد نتایج نشان داد، بعد کارآفرینی خانوده با میانگین 5/3 بالاترین و بعد بین فردی با میانگین 1/2 پایین ترین میانگین می باشد. دربخش مطلوب بعد خانواده با میانگین 4 بالاترین و بعد بین فردی با 6/3 دارای پایین ترین میانگین می باشد. جدول زیر آماره های آزمون t برای تحلیل شکاف را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها: روش نظریه داده بنیاد ، کسب و کارخانوادگی، خانواده، بین فردی، فردی

M.A. Thesis:

Design of Pathology Pattern of Home Businesses in Mashhad by Foundation Data Theory

The purpose of this study was to identify the design of home business pathology model in Mashhad using the basic data theory method. The present study is a quantitative and cross-sectional one. An oral, 94-item researcher-made questionnaire was developed on three individual, interpersonal, and family entrepreneurship factors and 15 home business pathology experts were interviewed to identify the pathological factors of home business interviewing. Home businesses used the data theory approach and in six steps the results show Ed is the family entrepreneurship dimension with a mean of 3.5 highest and the interpersonal dimension with a mean of 1/2 lowest. In the desirable part, the family dimension has the highest average of 4 and the interpersonal dimension has the lowest average of 3.6. The following table shows the t-test statistics for gap analysis. The purpose of this study was to identify the design of home business pathology model in Mashhad using the basic data theory method. The present study is a quantitative and cross-sectional one. An oral, 94-item researcher-made questionnaire was developed on three individual, interpersonal, and family entrepreneurship factors and 15 home business pathology experts were interviewed to identify the pathological factors of home business interviewing. Home businesses used the data theory approach and in six steps the results show Ed is the family entrepreneurship dimension with a mean of 3.5 highest and the interpersonal dimension with a mean of 1/2 lowest. In the desirable part, the family dimension has the highest average of 4 and the interpersonal dimension has the lowest average of 3.6. The following table shows the t-test statistics for gap analysis.

Keywords: Fundamental Data Theory Method, Family Business, Family, Interpersonal, Individual