دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره باغبانباشی، ۱۳۹۸

اثربخشی گروه درمانی یکپارچه روانپویشی کوتاه مدت - رفتاری بر میزان ویژگی های شخصیتی پارانوئید و وابسته زنان شهر مشهد

پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی یکپارچه روان پویشی کوتاه مدت-رفتاری بر میزان ویژگی های شخصیتی پارانوئید و وابسته زنان شهر مشهد، انجام گرفته است. این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی، با دو گروه آزمایش و شاهد، بصورت پیش آزمون-پس آزمون، انجام گرفت. 12خانم با شرط سنی بالای 18 سال بودند که مورد مصاحبه بالینی و آزمون میلون3 قرار گرفتند. 6تن از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. بر روی گروه آزمایش، درمانی با رویکرد یکپارچه روانپویشی کوتاه مدت-رفتاری در ??جلسه درمانی که مدت هر جلسه??دقیقه می باشد، انجام گرفت و هیچ مداخله درمانی بر روی گروه شاهد، اعمال نشد. با توجه به نتایج حاصل از آزمونTوابسته، بر روی دوگروه شاهد و آزمایش و مقایسه پیش آزمون و پس آزمون آنها، مشخص شد در این بازه زمانی تاثیر متغیرهای مزاحم تا اندازه ای است که بر روی نتیجه پژوهش تاثیر می گذارد.

کلیدواژه‌ها: گروه درمانی، روانپویشی کوتاه مدت، رفتار درمانی، شخصیت وابسته، شخصیت پارانوئید

M.A. Thesis:

The Effectiveness of integrative Short term dynamic Psycho-Behavior Group Therapy on The amount of characteristics of Paranoid and dependent personality Mashhad Women

Abstract(include summary,goals,executive ways and results): Research with the target group and work as a group of your famous and reputable families. This research is a very special type of study, with two groups of experimentation and control, better implementation - decision making, engagement. 12 women with 18 years of age visit, clinical status and the possibility of million3 recipients. 6 viewing as features available in two test and maintenance monitoring groups. By using laboratory services, testing with a psychiatric staff, limited to 2 counseling 12sessions, you are unable to do the work for 90 minutes and no intervention. By using this service you can control the two groups using the controlled service and you can ask them to take advantage of this opportunity.

Keywords: Short term dynamic Psycho therapy، Behavioral therapy، Group Therapy