دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره باغبانباشی، ۱۳۹۸

اثربخشی گروه درمانی یکپارچه روانپویشی کوتاه مدت - رفتاری بر میزان ویژگی های شخصیتی پارانوئید و وابسته زنان شهر مشهد

در این پژوهش، اثربخشی گروه درمانی یکپارچه روانپویشی کوتاه مدت-رفتاری بر روی دو ویژگی شخصیتی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این سبک درمانی، کمک به مراجعان برای غلبه بر مقاومت درونی شان می باشد تا بتوانند احساسات واقعی خود را تجربه کنند؛ احساساتی که به دلیل دردناکی بیش از اندازه شان، سرکوب شده اند. هم راستا با این هدف، تکالیفی به مراجع داده شد تا روند درمان را تسریع بخشد. این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی بود که با دو گروه آزمایش و شاهد بصورت پیش آزمون-پس آزمون انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش از بین مراجعه کنندگان به دفتر مشاوره دکتر فرشاد جابری و همینطور از میان اشخاصی که از فراخوان عمومی،داوطلب شده اند، بوده است. از این میان، ??خانم با شرط سنی بالای ?? سال، با مصاحبه بالینی و آزمون میلون-? انتخاب شدند. ?تن از ??تن،به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. بر روی گروه آزمایش، درمانی با رویکرد یکپارچه روانپویشی کوتاه مدت-رفتاری در ??جلسه درمانی، ?? دقیقه ای انجام گرفت و هیچ مداخله درمانی بر روی گروه شاهد، اعمال نشد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون T وابسته، که از مقایسه پیش آزمون و پس آزمون در گروه شاهد و آزمایش به دست آمد، مشخص شد که مداخله با گروه درمانی یکپارچه روانپویشی کوتاه مدت - رفتاری بر میزان ویژگی های شخصیتی پارانوئید و وابسته زنان شهر مشهد تغییرات معناداری ایجاد نکرده است.

کلیدواژه‌ها: گروه درمانی، روانپویشی کوتاه مدت، رفتار درمانی، شخصیت وابسته، شخصیت پارانوئید

M.A. Thesis:

The Effectiveness of integrative Short term dynamic Psycho-Behavior Group Therapy on The amount of characteristics of Paranoid and dependent personality Mashhad Women

The Effectiveness of integrative Short term dynamic Psycho-Behavioral Group Therapy on two personality traits has been investigated in this study. The purpose of this type of therapy is to help clients overcome their inner resistance to be able to experience their true emotions which are suppressed due to their fear or pain. In the same time, some assignments fitting to the purpose of the treatment were given to the patients in order to accelerate the treatment process. It was a sami-experimental study which was done with pre-tests and post-tests. The statistical population of this study was chosen from those who attended to Dr. Farshad Jaberi's counseling office and also from volunteers of the public call . Among these, 12 women with the age condition of 18+, were selected after clinical interview and Millon-3 test. From these 12, 6 were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group was treated with a integrative Short term dynamic Psycho-Behavioral Group Therapy approach and the control group without any intervention. The experimental group underwent 12 treatment sessions within 12 weeks,90 minutes for each session . Considering the results of the dependent T-test which were obtained from the comparison of the pre-test and the post-test in the control and experimental groups, it was found that intervention with integrative Short term dynamic Psycho-Behavioral Group Therapy has made no significant effect on the level of paranoid and dependent personality traits of the women of Mashhad.

Keywords: Short term dynamic Psycho therapy، Behavioral therapy، Group Therapy