دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی اکبرزاده شورکی، ۱۳۹۸

ساختار مالکیت، ویژگی های هیات مدیره و مسئولیت پذیری اجتماعی با در نظر گرفتن نقش میانجی پاداش هیات مدیره

با توجه به نقش پر اهمیت مسئولیت پذیری اجتماعی این تحقیق رابطه ساختار مالکیت و ویژگی های هیات مدیره با آن را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می¬کند. متغیر وابسته پژوهش مسئولیت پذیری اجتماعی، پاداش هیات مدیره بعنوان میانجی و متغیر های مستقل ساختار مالکیت و ویژگی های هیات مدیره است. بر این اساس داده¬های مورد نیاز پژوهش از نمونه¬ای شامل 105 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1396 جمع آوری و با استفاده از نرم ¬افزارهای اکسل و ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق در قالب هفت فرضیه نشان داد که بین مالکیت نهادی و پاداش هیات مدیره رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. رابطه¬ی بین تخصص هیات مدیره و پاداش هیات مدیره و همچنین پاداش هیات مدیره و مسئولیت پذیری اجتماعی از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین بین تخصص هیات مدیره و مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معنادار آماری وجود ندارد. علاوه بر این، فرضیه¬ای که پاداش هیات مدیره، مالکیت نهادی و تخصص هیات مدیره با مسئولیت پذیری اجتماعی را میانجی می کند، بر اساس نتایج پاداش هیت مدیره دارای تاثیر معنی داری است.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پذیری اجتماعی، مالکیت نهادی، پاداش هیات مدیره، تخصص هیات مدیره

M.A. Thesis:

Ownership structure, board and social responsibility features, taking into account the role of the board remuneration mediator

With respect to the major role of social responsibility, this study assesses the relationship between ownership structure and executive board characteristics in the companies listed on Tehran Stock Exchange. In this study social responsibility stands as the dependent variable, board bonus plays mediator variable role, and ownership structure with its features stands as the independent one. On this basis, research data was collected from 105 companies in a time period from 2010 to 2017. The collected data was processed by Eviews and Microsoft Excel. Results showed a positive significant relationship between institutional ownership and board bonus through seven hypotheses. Statistically there was no significant relationship between board expertise and board bonus, the same as board bonus and social responsibility. There was no significant relationship between board expertise and social responsibility either. Besides, the hypothesis defining board bonus, institutional ownership and board expertise with social responsibility as mediator variables, based on the study results board bonus had a significant effect.

Keywords: Social responsibility, institutional ownership, board bonus, board expertise