دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سارا امیری، ۱۳۹۸

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج کودکان و مقایسه تطبیقی آن با کنوانسیون حقوق کودک

نظام‌های حقوقی جهان حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی را ضروری دانستند از این رو قانون‌گذار در یک واکنش با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال 1353 سن ازدواج را بالا برد به موجب ماده 23 قانون مورد اشاره «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع است. مع‌ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود...». میراث این قانون ناقص، رواج کودک همسری در ایران است. گسترش طلاق و کودک بیوه¬گی، افسردگی، خودکشی، فرار، روسپیگری، اعتیاد، محرومیتهای اقتصادی و گسترش انحرافات اجتماعی از نتایج ازدواج زود هنگام می¬باشد. وضع چنین قواعدی در کشورها در حالی صورت می¬گیرد که دیدگاه متقابلی وجود دارد و معتقد است دولت نباید در تعریف ارتباطات شخصی، از جمله ازدواج، مداخله کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند بهترین تعریف از چنین ارتباطاتی توسط خود اشخاص خصوصی صورت می گیرد و باید به مردم اجازه داد مطابق وجدان، مذهب و عقل سلیم در این باره تصمیم بگیرند. به اعتقاد آنان، دولت می¬تواند ثبت چنین قراردادهایی را به منظور برخورداری از آثار حقوقی الزام آور کند، اما در هر حال محتوای این قرارداد را باید خود طرفین مشخص کنند. نظر به علل و پیامدهایی که بی¬توجهی به موضوع حداقل سن ازدواج و رضایت که ارتباط مستقیمی با سن ازدواج دارد، برای فرد، خانواده و جامعه نیز دارد، ازدواج زودهنگام و اجباری یکی از دغدغه های نظام بین المللی حقوق بشر است که دولتها مکلف به قانونگذاری و انجام اقدامات مقتضی درباره آن می باشند.

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه ها: ازدواج ، کودکان، قوانین، فقه

M.A. Thesis:

Jurisprudence and legal review of child marriage and its comparative comparison with the Convention on the Rights of the Child

Sstems legal the world the minimum of age for the beginning of this stage of life is essential, therefore, the legistator in a reaction with the approval of the law for the protection of the family in the year 1353 the gae of marriage to high range.Pursuant to Article 23 law "referred to marriage before reaching the age of 18 years all and before they reach 20 entire year is prohibited. However, in cases where the laws of action does exceptionally, in the case that his age of 15 years less and for married life, talent, mental and physical have to offer, the prosecutor and court approval, the city may be exemption from the age requirement granted." The legacy of this law is incomplete Vague, child polygamy in Iran. The spread of divorce, the child widow, gay, depression, suicide, escape,etc. prostitution, etc, addiction, the deprivation of economic and expand the social deviance of the results of early marriage is.The disposition of such rules in the countries in the are that comments provide is there, and believes the state should not be in the definition of personal communications including marriage, intervene.Proponents of this view believe the best definition of such communications by private entities are and should be to the people to allow the matching of conscience, religion and common sense in this regard to decide. To believe that the government can register such contracts in order to benefit from the legal effects of binding works. But in anyway the content of this contract should the parties identify. Consider the causes and implications of that neglect to the issue of the minimum age of arriage and consent that direct relationship with the age of marriage for the individual, family and community are also early marriage, and forced one of the concerns of the international system of human rights that governments are obliged to legislate and do the appropriate measres about it are.

Keywords: Keywords: Marriage, Children, , Rules, Jurisprudence