دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی رئوفی راد، ۱۳۹۸

رابطه سبک رهبری مدیران و میزان مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری ها با رضایت شغلی کارکنان در کلانتری های شهرستان سبزوار

پژوهش حاضر با هدف رابطه سبک رهبری مدیران و میزان مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیریها با رضایت شغلی کارکنان در کلانتری های شهرستان سبزوار انجام شد. روش تحقیق پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی است. از طرفی این تحقیق یک نوع تحقیق توصیفی از نوع مقایسه‌ای است، زیرا برای جمع آوری داده‌های مربوط به متغیرهای مورد بررسی از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارمندان کلانتری های سبزوار به تعداد 150 نفر می باشد. داده‌ها به¬دست آمده از پرسشنامه از طریق نرم افزار 20 SPSS تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد، در قسمت آمار توصیفی فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد، میانه، مد متغیرها و دراستنباطی آزمون نرمالیتی، همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک رهبری مدیران و میزان مشارکت در فرآیند تصمیم گیریها با رضایت شغلی در کارکنان کلانتری های شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد. بین سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی کارکنان کلانتری های شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد. و نیز بین سبک رهبری مدیران با میزان مشارکت کارکنان کلانتری های شهرستان سبزوار رابطه معناداری وجود دارد. پیشنهاد می شود ریاست کلانتری سعی کنند با حرکت از سبک مدیریت سنتی به سوی سبک مدیریت مشارکتی و الگوهای رفتاری این سبک، زمینه را برای بروز خلاقیت فردی آماده سازند. زیرا امروزه لازمه بقا و دوام هر سازمانی و توان رقابت در محیط بی‌ثبات کنونی خلاقیت و نوآوری است. کلیدواژه‌ها: سبک رهبری، میزان مشارکت، فرآیند تصمیم گیری، رضایت شغلی، کلانتری های شهرستان سبزوار

کلیدواژه‌ها: کلیدواژه‌ها: سبک رهبری، میزان مشارکت، فرآیند تصمیم گیری، رضایت شغلی، کلانتری های شهرستان سبزوار

M.A. Thesis:

The Relationship between Leadership Leadership Style and Participation Rate in Decision Making Process with Job Satisfaction among Staff in Sheriffs in Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the relationship between managers' leadership style and staff participation in decision making process with job satisfaction in Sabzevar County Sheriff's offices. The research method of this study is from the perspective of applied purpose. On the other hand, this research is a descriptive-comparative study because the field method was used to collect data on the variables under study using a questionnaire. The population consisted of 150 people from Sabzevar County Sheriff's Office. Data were analyzed by SPSS 20 software. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. Frequency, mean and standard deviation, mean, mode variables and inferential normality, correlation and regression tests were used for descriptive statistics. The results showed that there is a significant relationship between leadership style of managers and participation in decision making process with job satisfaction in Sabzevar County Sheriff's staff. There is a significant relationship between leadership style of managers and job satisfaction of Sabzevar County Sheriff's Officers. There is also a significant relationship between the leadership style of managers and the level of participation of Sabzevar County sheriff's staff. It is suggested that the Sheriff's Department try to move from the traditional management style to the collaborative management style and behavioral patterns of this style, to prepare the ground for individual creativity. Because today, the survival and survival of any organization and the ability to compete in today's volatile environment require creativity and innovation.

Keywords: Sabzevar County Sheriffs, Leadership Style, Participation Rate, Decision Making Process, Job Satisfa