دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مصطفی کسراییان، ۱۳۹۷

پیش بینی افسردگی براساس کمال گرایی و عزت نفس با نقش میانجی جنسیت در دانش آموزان متوسطه دوم شهر ششتمد

هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی افسردگی بر اساس کمال‌گرایی و عزت‌نفس با نقش میانجی جنسیت در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر ششتمد است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه دوم شهر ششتمد به تعداد 370 نفر است که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل می‌باشند. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی و 200 نفر انتخاب شدند.(کمی بیشتر از جدول مورگان)؛ که پس از حذف پرسشنامه‌های ناقص و غیرقابل‌قبول تعداد 191 نفر دانش‌آموز (94 پسر و 97 دختر) نمونه این تحقیق را تشکیل دادند. گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی انجام‌گرفته است. آزمودنی در این تحقیق باید به پرسشنامه‌های استاندارد: افسردگی بک، کمال‌گرایی چندبعدی فراست و عزت‌نفس کوپر اسمیت پاسخ دهد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش حاضر از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و ...و از آمار استنباطی شامل روش‌های آماری ضریب هم‌بستگی پیرسون و تحلیل مسیر است. با توجه به نتایج تحلیل‌های آماری و اطلاعات به دست آماده از آزمون‌ها فرضیه‌های مطرح شده حاکی از آن است که عزت‌نفس و کمال‌گرایی می‌تواند افسردگی را پیش‌بینی کند. همچنین افسردگی با توجه به عزت‌نفس و نقش میانجی جنسیت قابل پیش‌بینی است. ضمن اینکه افسردگی با توجه به کمال‌گرایی و نقش میانجی جنسیت نیز قابل پیش‌بینی است. ولی به دلیل اثر تعاملی که متغیرها بر یکدیگر می‌گذارند. فرضیه کلی پژوهش ما رد می‌شود؛ یعنی نمی‌توان گفت که افسردگی بر اساس کمال‌گرایی و عزت با نقش میانجی جنسیت قابل پیش‌بینی است. درحالی‌که کمال‌گرایی و عزت‌نفس باهم و بدون میانجی جنسیت می‌توانند مقدار افسردگی را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها: افسردگی، کمال‌گرایی، عزت‌نفس، نقش میانجی جنسیت، دانش آموزان، مقطع متوسطه

M.A. Thesis:

Prediction of depression based on perfectionism and self-esteem with the intermediary role of sex in the students of the second grade of high school in sheshtamad

The purpose of this study was to Prediction of depression based on perfectionism and self-esteem with the intermediary role of sex in the students of the second grade of high school in sheshtamad city. The research method is descriptive-correlational and The statistical population includes all secondary school boys and girls in the city of Sheshtamad who are 370 in total and study in 2017.The sampling method was randomized, and 200 persons were selected. (A little more than the Morgan table). After the removal of incomplete and unacceptable questionnaires, 191 students formed the sample.( 94 girls 97 girls). Data collection is done in library and field research method. The subject must answer standard questionnaires in this research: Beck Depression, frost multidimensional perfectionism, coopersmith self-esteem. The data were analyzed using descriptive statistics including mean, standard deviation ..., and inferential statistics including Pearson correlation coefficient and path analysis. According to the results of statistical analyzes and information obtained from subjects, the hypotheses suggest that self-esteem and perfectionism can predict depression. Depression is also predictable with respect to self-esteem and the role of gender mediation. Meanwhile, depression is predictable due to perfectionism and gender mediation .But because of the interactive effect that variables put on each other, our overall research hypothesis is rejected. That is, it cannot be said that depression is predictable by gender mediation based on perfectionism and self-esteem. While perfectionism and self-esteem can predict the amount of depression with or without gender mediation.

Keywords: Depression, Perfectionism, Self-esteem, Gender mediating role, Students, High school