دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها
نویسنده: شایسته، توکل ( کارشناسی ارشد M.A. )
دانشکده‌ی علوم انسانی، ۱۳۹۶
چکیده کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی دو مبحث بسیار مهم در مباحث شفافیت مالی و حسابداری می باشد. توجه وام‌دهندگان و سرمایه گذاران به این دو موضوع می تواند کمک های بسیاری به ...