دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: توکل شایسته، ۱۳۹۶

لایه های سرمایه گذاری در ساختار سازمانی ،هزینه های نمایندگی و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های خانوادگی و غیر خانوادگی

چکیده کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی دو مبحث بسیار مهم در مباحث شفافیت مالی و حسابداری می باشد. توجه وام‌دهندگان و سرمایه گذاران به این دو موضوع می تواند کمک های بسیاری به آنها در جهت تأمین مالی و سرمایه گذاری مناسب باشد. کیفیت اقلام تعهدی تصویر صحیحی از وضعیت کنونی واحد تجاری ارائه می‌دهد و اعتباردهندگان سرمایه گذاران با استفاده از این اطلاعات می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری از وضعیت آینده داشته باشند. با توجه به این موضوع در این پروژه به به بررسی ارتباط بین لایه‌های سرمایه‌گذاری درساختار سازمانی، هزینه‌های نمایندگی، و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی می‌پردازیم. در راستای هدف پژوهش تعداد 123 شرکت طی بازه زمانی 1389 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش داده¬های ترکیبی با بهره‌گیری از رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روش های آماری انجام شده فرضیات مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج در سطح اطمینان 95% نشان داد بین تعداد لایه‌های سرمایه‌گذاری در ساختار سازمانی با عدم تقارن اطلاعات رابطه ی معنادار و منفی وجود دارد. همچنین بین تعداد لایه‌های سرمایه‌گذاری در ساختار سازمانی با کیفیت اقلام تعهدی رابطه ی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. علاوه بر این شواهد قابل‌اتکایی مبنی بر وجود رابطه ی بین تعداد لایه‌های سرمایه‌گذاری در ساختار سازمانی با کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های خانوادگی نسبت به شرکت‌های غیرخانوادگی، یافت نشد.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: تعداد لایه‌های سرمایه‌گذاری، عدم تقارن اطلاعات و کیفیت اقلام تعهدی

M.A. Thesis:

Organizational structure in investment layers ،agency costs ،and accrual quality of family an non -family firms

Abstract AQ and information asymmetry two very important topic in discussions of financial transparency and accounting. Due to these two issues can help lenders and investors in order to finance and invest a lot to be appropriate. Quality accruals accurate picture of the current status of the entity offers investors and creditors use this information can be more accurate prediction of the future state. With regard to the issue of investment in this project is to investigate the relationship between the layers of the organizational structure, agency costs, and quality of family and nonfamily firms pay accruals. To this aim, the number of 123 companies during the period 1389 to 1394 were studied. Information collected using panel data using generalized least squares regression analysis was performed. According to the statistical methods hypotheses were tested. Results showed that 95% of investment between the number of layers in the organizational structure with significant information asymmetry and there is a negative relationship. Also, the number of layers in the organizational structure of the investment quality of the relationship and there is a positive relationship accruals. In addition to the evidence that there is a relationship between the number of layers Qablatkayy investment in the organizational structure of accruals quality in family firms than nonfamily companies, was not found.

Keywords: Keywords: layers investment, information asymmetry and quality of accruals