دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عاطفه تازیکی نژاد، ۱۳۹۶

مقایسه و تطبیق حمایت کیفری از زنان در فقه و اسناد بین المللی و حقوق داخلی

از جمله خصوصیات هر سیاست جنایی مطلوب و کارآمد، حمایت خاص از گروه هایی است که آسیب پذیری بیشتری در مقابل جرم دارند. زنان، کودکان، سالمندان، عقب ماندگان ذهنی و بزه دیدگان جرایم خاص (مانند جرایم جنسی) از جمله گروه هایی هستند که به دلیل وضعیت و خصوصیات خود، به حمایت های خاص از نظام عدالت کیفری نیاز دارند. یکی از مبانی توجیه ضرورت حمایت کیفری خاص از زنان ، این باور عمومی است که این گروه ، بیشتر در معرض خطر بزه دیدگی هستند. حمایت ویژه از بزه دیدگان زن یک عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری است به بیان دیگر مقنن با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی نسبت به زنان از طریق جرم‌انگاری‌های ویژة برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیدة آن‌ها زنان می‌باشد (نظیر جرم موضوع ماده 619 قانون.مجازات.اسلامی) سیاست کیفری ویژه ای را برای بالا بردن هزینه و بهای برخی جرایم با بزه دیدگان خاص و کاهش احتمال بزه‌دیدگی آن‌ها اتخاذ نموده‌ است. با این وجود گستره این حمایت های کیفری و حدود و ثغور آن بسته به نوع نگاه قانونگذار هر دوره متفاوت بوده است.از طرفی طیف های گوناگون خشونت علیه زنان وجود دارد که در برخی کشورها جرم انگاری شده و در برخی کشورها صرفاً در حد قبح اخلاقی و اجتماعی باقی مانده و قانونگذار هنوز واکنش کیفری نسبت به آنها نشان نداده است بلکه به فراخور موضوع و بنا بر مصلحت در برخی موارد واکنش های احساسی صرفاً جهت آرام نمودن افکارعمومی نسبت به یک رفتار نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها: حمایت کیفری ، زنان، اسناد بین الملل، حقوق داخلی ، فقه اسلامی

M.A. Thesis:

thesis for M.A.D Degree comparison and implementation of criminal law support for women in international jurisprudence and international documents and domestic law

Among the characteristics of any good and effective criminal policy, special protection is provided by groups that are more vulnerable to crime. Women, children, elderly, mentally retarded, and certain crimes perpetrators (such as sexual offenses) are among the groups that, because of their status and characteristics, need specific support for the criminal justice system. One of the grounds for justifying the need for specific criminal support for women is the general belief that this group is more at risk of crime. Special support for women victims of crime is a positive measure of the principle of equality of persons against the criminal law, in other words, by imposing differential criminal protection against women through special sanctions on certain behaviors and increasing the penalties for offenders whose offenders are women (such as offenses) Article 619 of the Islamic Law (Islamic Law) has adopted a special criminal policy to raise the cost and cost of certain crimes against particular perpetrators and reduce their probability of victimization. Nevertheless, the scope of these criminal protections and the extent to which it varies according to the nature of the legislature's view of each period. On the other hand, there are various types of violence against women that are criminalized in some countries and, in some countries, merely as moral precepts And the social remains and the legislator has not yet shown a criminal response to them, but on the subject of the subject and, in some cases, emotional reactions only serve to calm the general public towards one's behavior

Keywords: : Criminal support, women, international documents, domestic law, Islamic