دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره شریفان، ۱۳۹۷

تاثیر آموزش معنویت بر شادکامی ، خوش بینی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش معنویت بر شادکامی، خوش بینی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار بود. تعداد 50 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (25 نفر) و گواه (25 نفر) جایگزین شدند. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه شادکامی آرگایل، مارتین و کراسلند(1989)، پرسشنامه خوش بینی شی¬یر و کارورر (1994) و پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (????) جمع آوری گردید. داده‌های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی(تحلیل کوواریانس) و به کمک نرم‌افزار SPSS ویراست 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد آموزش معنویت بر شادکامی، خوش¬بینی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار مؤثر است. لذا آموزش معنویت می تواند به عنوان روش مداخله ای برای بهبود شادکامی، خوش بینی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان دختر مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها: آموزش معنویت، شادکامی، خوش بینی، بهزیستی روانشناختی.

M.A. Thesis:

the impact of teaching spirituality on the girls happiness, optimism and psy chological of the vajenyad and psychological the students of ISLAMIC AZAD University of Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the effect of spiritual education on happiness, optimism and psychological well-being of female students of Islamic Azad University of Sabzevar. The present study is an applied research in terms of the purpose of the research and in terms of the research method is a semi experimental study with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study included all female students of Islamic Azad University of Sabzevar. A sample of 50 persons was selected through a convenient sampling method and randomly assigned to two experimental (25 subjects) and control (25 persons) groups. The research data were collected by using the Argyle, Martin and Krassland Happiness Questionnaire (1989), the Shirz and Caro Optimism Questionnaire (1994) and the Rief Psychological Well-being Questionnaire (1980). The data from the questionnaires were analyzed by using inferential statistics (covariance analysis) and analyzed by using SPSS version 23 software. The results showed that spiritual education has been effective in happiness, optimism and psychological well-being of female students of Islamic Azad University of Sabzevar. Therefore, educating spirituality can be used as an interventional method to improve the happiness, optimism and psychological well-being of female students.

Keywords: Spiritual Education, Happiness, Optimism, Psychological well-being.